Ды­ні & кань­як


Пад­час спе­цы­яль­най мыт­най пра­вер­кі на ўчаст­ку тра­сы Бранск—Го­мель быў спы­не­ны гру­за­вы аў­та­ма­біль «DAF» з паў­пры­чэ­пам, якім кі­ра­ваў гра­ма­дзя­ні­н Ка­зах­ста­на.

Вы­свет­лі­ла­ся, што транс­парт­ны сро­дак пе­ра­во­зіць ды­ні з Ка­зах­ста­на ў Ра­сію, але пры гэ­тым ад­сут­ні­ча­лі та­ва­ра­су­пра­ва­джаль­ныя да­ку­мен­ты. У су­вя­зі з гэ­тым 20 972 кг дынь на су­му 734 млн руб­лёў кан­фіс­ка­ва­ны, а на ма­шы­ну на­кла­дзе­ны арышт, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе Го­мель­скай мыт­ні. Яе кі­раў­нік Вя­ча­слаў Дай­мін­скі так­са­ма рас­ка­заў, што ў пунк­це мыт­на­га афарм­лен­ня «Но­вая Гу­та» гра­ма­дзя­нін Мал­до­вы свой мік­ра­аў­то­бус «Мер­се­дэс» за­дэк­ла­ра­ваў, а вось пра 5 скры­нак кань­я­ку «KVІNT» ча­мусь­ці «за­быў». Іх мыт­ні­кі знай­шлі ў са­ло­не аў­та­ма­бі­ля. Пад­час апы­тан­ня і пісь­мо­вых тлу­ма­чэн­няў гра­ма­дзя­нін пры­знаў факт не­за­кон­на­га пе­ра­мя­шчэн­ня та­ва­ру. 129 бу­тэ­лек кань­я­ку ў асар­ты­мен­це ары­ен­ці­ро­вач­ным кош­там звыш Br15 млн кан­фіс­ка­ва­ны.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыгажосць і трагедыя Краснага Берага

Прыгажосць і трагедыя Краснага Берага

З'ядноўваюцца супрацьлеглыя рэчы: вялікая прыгажосць і вялікі боль...

Грамадства

«Таблетка» шчасця ад мадэлі з Барысава Наталлі Клачко. На пенсіі жыццё не спыняецца

«Таблетка» шчасця ад мадэлі з Барысава Наталлі Клачко. На пенсіі жыццё не спыняецца

На пенсіі жыццё не спыняецца. А вось якім яно будзе — залежыць ад кожнага з нас.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на тыдзень

Усходні гараскоп на тыдзень

ЛЕЎ. У вашым жыцці надыходзіць добры перыяд, можна нават сказаць, новы этап.