Вы тут

Пе­ра­кры­жа­ва­нага суб­сі­да­ван­ня ў ЖКГ не бу­дзе


Мы пла­ну­ем цал­кам лік­ві­да­ваць пе­ра­кры­жа­ва­нае суб­сі­да­ван­не да 2017 го­да, за­явіў жур­на­ліс­там мі­ністр ЖКГ Анд­рэй Шо­рац.

Гэ­та азна­чае, што та­ры­фы для прад­пры­ем­стваў, якія ця­пер пла­цяць за ся­бе і част­ко­ва за на­сель­ніц­тва, бу­дуць зні­жац­ца, а для на­сель­ніц­тва, та­кім чы­нам, па­сту­по­ва па­вя­ліч­вац­ца да рэ­аль­на­га са­бе­кош­ту.

— Сё­ле­та та­кі экс­пе­ры­мент пра­во­дзіц­ца ў Брэсц­кай воб­лас­ці, — ска­заў Анд­рэй Шо­рац, — і мы ба­чым, што гэ­та дае ста­ноў­чыя вы­ні­кі. Лік­ві­да­цыя пе­ра­кры­жа­ва­на­га суб­сі­да­ван­ня пры­вя­дзе да зні­жэн­ня на­груз­кі на рэ­аль­ны сек­тар эка­но­мі­кі. Ужо ў на­ступ­ным го­дзе пла­ну­ец­ца зні­зіць пе­ра­кры­жа­ва­нае суб­сі­да­ван­не з 11% да 7%, г. зн. на 4 пра­цэнт­ныя пунк­ты.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Па ўсёй краіне наступіў час школьных базараў

Па ўсёй краіне наступіў час школьных базараў

Скідкі, растэрміноўкі і шырокі асартымент

Грамадства

Ча­му зні­кае ва­да з кра­наў

Ча­му зні­кае ва­да з кра­наў

Спё­ка — час для эка­но­міі ці па­лі­ву ага­ро­даў?

Грамадства

Водар лаванды вабіць на Веткаўшчыну

Водар лаванды вабіць на Веткаўшчыну

Як выглядае «беларускі Праванс», дакладна ведаюць жыхары глыбінкі Гомельскай вобласці.