Вы тут

На­конт рэ­гіст­ра­цыі ло­дак мо­жна ўнес­ці пра­па­но­ву


 

Бы­ва­ю­чы на бе­ра­гах рэк, асаб­лі­ва ста­рыц, і азё­раў, ба­чыш пры­ха­ва­ныя ма­лыя лод­кі. Гэ­та стап­ра­цэнт­на плаў­срод­кі бра­кань­е­раў. За­да­ваў пы­тан­не ра­бот­ні­кам ахо­вы пры­ро­ды, ча­му іх не ўбі­ра­юць. Аказ­ва­ец­ца, што яны не ма­юць пра­ва та­кія лод­кі ча­паць. Та­му лі­чу, што ўсе плаў­срод­кі, у тым лі­ку і са­ма­роб­ныя, па­він­ны быць за­рэ­гіст­ра­ва­ны і мець бар­та­вы ну­мар. А ка­лі гэ­тыя па­тра­ба­ван­ні вы­ка­на­ны не бу­дуць, лі­чыць та­кія лод­кі без­гас­па­дар­ны­мі і зні­шчаць. У са­вец­кія ча­сы ў бі­ле­це ры­ба­ло­ва ста­я­ла ад­зна­ка аб тым, што ў яго ёсць лод­ка.

Г.І. КАЗ­ЛОЎ­СКІ, г. Ра­га­чоў

«У ад­па­вед­нас­ці з пе­ра­лі­кам ад­мі­ніст­ра­цый­ных пра­цэ­дур, якія ажыц­цяў­ля­юц­ца дзяр­жаў­ны­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі і ін­шы­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі па за­явах гра­ма­дзян, за­цвер­джа­ным Ука­зам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 26.04.2010 №200, не пад­ля­га­юць дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі вёс­ла­выя лод­кі, бай­дар­кі і на­дзі­ма­ныя без­ма­тор­ныя суд­ны гру­за­па­ды­маль­нас­цю менш за 225 кі­ла­гра­маў», — па­ве­да­мі­лі нам у Дзяр­жаў­най ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З пра­па­но­вай аб рэ­гіст­ра­цыі ма­ла­мер­ных пла­валь­ных срод­каў, якія за­раз не пад­ля­га­юць рэ­гіст­ра­цыі, гра­ма­дзя­нін мо­жа звяр­нуц­ца ў Дзяр­жаў­ную ін­спек­цыю па ма­ла­мер­ных суд­нах.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Пошук вечнага жыцця

Пошук вечнага жыцця

Шмат разоў, збочыўшы з брэсцкай трасы, праязджаючы ад Міра да Карэліч, царкву на могілках каля вёскі Загор'е выхопліваеш літаральна за лічаныя секунды.

Спорт

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

 У фінале спаборніцтваў па жаночай барацьбе яна ўступіла японцы Рысака Каваі. 

Грамадства

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Па заказе ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» — АНТ з 5 па 21 ліпеня Аналітычны цэнтр ЕсооМ з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка» правёў

Палітыка

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

З беларуска-літоўскай граніцы працягваюць паступаць весткі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах.