Вы тут

Мо­жам, ка­лі за­хо­чам


Ай­чын­ныя вы­твор­цы ства­ра­юць кан­ку­рэн­та­здоль­ны пра­дукт для за­ме­ны ім­пар­ту

Ка­ва, чай, мар­ская ры­ба, цыт­ру­са­выя, рыс… Гэ­тыя і ін­шыя пра­дук­ты доб­ра зна­ё­мы кож­на­му бе­ла­ру­су. Мы пры­звы­ча­і­лі­ся ба­чыць у кра­мах усё гэ­та і ні­ко­лі не за­дум­ва­ем­ся аб тым, што гэ­тыя пра­дук­ты ў на­шай кра­і­не не вы­раб­ля­юц­ца. І, зра­зу­ме­ла, вы­раб­ляц­ца не мо­гуць. Да­рэ­чы, ле­тась у Бе­ла­русь з‑за ме­жаў за­вез­лі спа­жы­вец­кіх та­ва­раў на су­му 7,7 млрд до­ла­раў (125,7% да 2012 го­да), а за пер­шае паў­год­дзе 2014‑га — 3,7 млрд до­ла­раў (105,5% да сту­дзе­ня — чэр­ве­ня 2013 го­да). Ад­нак не ўвесь ім­парт можна за­мя­ніць. Ва ўмо­вах, ка­лі ён зай­мае вя­лі­кі сег­мент рын­ку, на пер­шы план вы­хо­дзіць за­да­ча па­ве­лі­чэн­ня до­лі ай­чын­най пра­дук­цыі ўнут­ры кра­і­ны.

«У све­це ідзе па­ста­ян­нае раз­віц­цё. І без вы­пус­ку кан­ку­рэн­та­здоль­най ім­парт­аза­мя­шчаль­най пра­дук­цыі не­маг­чы­ма, — лі­чыць Свят­ла­на Слінь­ко, на­чаль­нік упраў­лен­ня спа­жы­вец­ка­га рын­ку хар­чо­вых та­ва­раў Мі­ніс­тэр­ства ганд­лю. — Гэ­та — эка­на­міч­ная бяс­пе­ка лю­бой дзяр­жа­вы, у тым лі­ку і на­шай. Са­мая га­лоў­ная за­да­ча — на­сы­чэн­не ўнут­ра­на­га рын­ку за кошт та­ва­раў ай­чын­най вы­твор­час­ці. І на­шы пра­мыс­лоў­цы — вя­лі­кія ма­лай­цы. Яны прад­стаў­ля­юць вель­мі шмат на­ві­нак. Без­умоў­на, без ім­пар­ту абы­сці­ся не­маг­чы­ма, бо з‑за клі­ма­тыч­ных фак­та­раў, геа­гра­фіч­на­га ста­но­ві­шча та­вар кры­тыч­на­га ім­пар­ту (тыя та­ва­ры, па­слу­гі, якія не вы­раб­ля­юц­ца ў кра­і­не, але без якіх яна не мо­жа абы­сці­ся; сы­ра­ві­на, за­па­са­мі якой кра­і­на не ва­ло­дае або ва­ло­дае ў аб­ме­жа­ва­най коль­кас­ці. — Аўт.) аба­вяз­ко­ва бу­дзе. Гэ­та ка­ля 20% хар­ча­ван­ня. Ся­род не­хар­чо­вых та­ва­раў шэ­раг тых пра­дук­таў, якія ў на­шай кра­і­не не ства­ра­юц­ца, на­шмат боль­шы».

Ад­нак раз­мо­ва не ідзе пра та­таль­нае ім­парт­аза­мя­шчэн­не і поў­нае знік­нен­не за­меж­на­га та­ва­ру. Без­умоў­на, раз­віц­цё но­вых вы­твор­час­цяў па­він­на, перш за ўсё, быць эка­на­міч­на эфек­тыў­ным, а пра­дукт па­ві­нен быць на­кі­ра­ва­ны не толь­кі на ўнут­ра­ны, але і на знеш­ні ры­нак. Га­лоў­нае — умець раз­гле­дзець гэ­тую эфек­тыў­насць. Так, на­прык­лад, ад­бы­ло­ся з вы­твор­час­цю бе­ла­рус­кіх дзі­ця­чых пад­гуз­каў. Шмат га­доў лі­чы­ла­ся, што та­кое прад­пры­ем­ства не пры­ня­се эка­на­міч­на­га эфек­ту. Ад­нак два га­ды та­му ры­зык­ну­лі. У вы­ні­ку — ай­чын­ныя «пам­пер­сы» за­па­тра­ба­ва­ны не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, але і за ме­жа­мі кра­і­ны (на­ват у Кі­таі).

І та­кіх пры­кла­даў вель­мі шмат. Больш пад­ра­бяз­на чы­тай­це пра ім­парт­аза­мя­шчаль­ныя та­ва­ры ў на­ступ­ным ну­ма­ры «Звяз­ды».

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ

Выбар рэдакцыі

Культура

Пошук вечнага жыцця

Пошук вечнага жыцця

Шмат разоў, збочыўшы з брэсцкай трасы, праязджаючы ад Міра да Карэліч, царкву на могілках каля вёскі Загор'е выхопліваеш літаральна за лічаныя секунды.

Спорт

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

 У фінале спаборніцтваў па жаночай барацьбе яна ўступіла японцы Рысака Каваі. 

Грамадства

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Па заказе ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» — АНТ з 5 па 21 ліпеня Аналітычны цэнтр ЕсооМ з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка» правёў

Палітыка

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

З беларуска-літоўскай граніцы працягваюць паступаць весткі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах.