Вы тут

Новы раўнд будзе


 

Пе­ра­га­во­ры трох­ба­ко­вай кан­такт­най гру­пы (Укра­і­на—Ра­сія—АБ­СЕ) па ўрэ­гу­ля­ван­ні сі­ту­а­цыі на ўсхо­дзе Укра­і­ны бу­дуць пра­цяг­ну­ты 5 ве­рас­ня.

Кан­суль­та­цыі па ўкра­ін­скім пы­тан­ні пра­цяг­ва­лі­ся ка­ля ча­ты­рох га­дзін. На­ступ­ны раўнд пе­ра­га­во­раў ад­бу­дзец­ца ў Мін­ску 5 ве­рас­ня.

Удзел у пе­ра­га­во­рах пры­ня­лі экс-прэ­зі­дэнт Укра­і­ны Ле­а­нід Куч­ма, па­сол Ра­сіі ва Укра­і­не Мі­ха­іл Зу­ра­баў, афі­цый­ны прад­стаў­нік дзей­на­га стар­шы­ні АБ­СЕ па пы­тан­нях урэ­гу­ля­ван­ня сі­ту­а­цыі ва Укра­і­не Ад­эль­хейд Таль­я­ві­ні. Ін­та­рэ­сы апа­лчэн­ня ў Мін­ску прад­стаў­ляў ві­цэ-прэм'­ер са­ма­аб­ве­шча­най Да­не­цкай на­род­най рэс­пуб­лі­кі Анд­рэй Пур­гін.

Кар. БЕЛ­ТА

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Аляксандр Сотнікаў: «Чуткі пра „смерць“ наяўных моцна перабольшаны»

Аляксандр Сотнікаў: «Чуткі пра „смерць“ наяўных моцна перабольшаны»

Банкамат становіцца па-сапраўднаму шматфункцыянальнай прыладай.