Вы тут

«Дробязяў» не бывае


Як дэ­пу­тат да­па­ма­гае ад­наў­ляць ма­нас­тыр

У Ор­шы за­ха­ва­ла­ся шмат ці­ка­вых пом­ні­каў гіс­то­рыі, ся­род якіх і Ку­це­ін­скі муж­чын­скі ма­нас­тыр, за­сна­ва­ны яшчэ ў 1620 го­дзе. У свой час ён быў не толь­кі вя­до­мым рэ­лі­гій­ным, але
і куль­тур­на-асвет­ніц­кім цэнт­рам. Ме­на­ві­та там кні­га­дру­кар і асвет­нік Спі­ры­дон Со­баль на­дру­ка­ваў пер­шы на тэ­ры­то­рыі на­шай кра­і­ны бук­вар. У 1930‑я га­ды пад ціс­кам са­вец­кай ула­ды жыц­цё там цал­кам спы­ні­ла­ся, але пра ма­нас­тыр не за­бы­лі. З кан­ца мі­ну­ла­га ста­год­дзя і па сён­ня там ідуць рэ­стаў­ра­цый­ныя ра­бо­ты. Ад­наў­лен­не ма­нас­ты­ра — адзін з на­ка­заў вы­бар­шчы­каў дэ­пу­та­ту Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду па Ар­шан­скай га­рад­ской вы­бар­чай акру­зе № 26 Люд­мі­ле ДА­БРЫ­НІ­НАЙ.

3-17

На перс­пек­ты­ву

—Ду­маю, наш вы­бар­шчык ацэнь­вае пра­цу ўлад перш за ўсё па тым, як раз­ві­ва­ец­ца го­рад, як раз­ві­ва­ец­ца са­цы­яль­ная сфе­ра, як вы­ра­ша­юц­ца пэў­ныя праб­ле­мы лю­дзей, якія звяр­та­юц­ца па да­па­мо­гу, — рас­каз­вае Люд­мі­ла Да­бры­ні­на. — Ор­ша — гэ­та ста­ра­жыт­ны го­рад, буй­ны пра­мыс­ло­вы і чы­гу­нач­ны цэнтр. Ён ці­ка­вы яшчэ і тым, што ў апош­нія га­ды раз­ві­ва­ец­ца асаб­лі­ва ак­тыў­на.

3-23

Люд­мі­ла Ана­толь­еў­на за­ўва­жае, што не­ад'­ем­най част­кай дэ­пу­тац­кіх аба­вяз­каў з'яў­ля­ец­ца пра­ца над знач­ны­мі пра­ек­та­мі, якія ня­хай і не­маг­чы­ма рэа­лі­за­ваць за ка­рот­кі час, але ж яны ма­юць для лю­дзей асаб­лі­вае зна­чэн­не.

—Дэ­пу­тат па­ві­нен ве­даць, чым жы­вуць вы­бар­шчы­кі, што сён­ня хва­люе лю­дзей. У той жа час асаб­лі­ва важ­на пра­ца­ваць, што на­зы­ва­ец­ца, «на перс­пек­ты­ву», брац­ца за скла­да­ныя за­да­чы, якія па­тра­бу­юць не ад­на­го го­да мэ­та­на­кі­ра­ва­най пра­цы.

Для Люд­мі­лы Да­бры­ні­най та­кой пра­цай ста­ла ад­наў­лен­не Свя­та-Бо­га­яў­лен­ска­га Ку­це­ін­ска­га муж­чын­ска­га ма­нас­ты­ра, яко­му ле­тась споў­ні­ла­ся 390 га­доў.

Ко­пію пер­ша­га бук­ва­ра прэ­зен­ту­юць у Ор­шы

—Сён­ня па зва­ро­тах жы­ха­роў го­ра­да мож­на зра­біць вы­вад: лю­дзі хо­чуць, каб дэ­пу­тат пры­клаў на­ма­ган­ні ў ад­наў­лен­ні гэ­та­га ма­нас­ты­ра, які з'яў­ля­ец­ца не толь­кі цэнт­рам пра­ва­слаўя, але і цэнт­рам куль­ту­ры. Ме­на­ві­та тут, на тэ­ры­то­рыі ма­нас­ты­ра, быў вы­да­дзе­ны пер­шы на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі бук­вар.

Прэ­зен­та­цыя та­го са­ма­га бук­ва­ра ад­бу­дзец­ца ў хут­кім ча­се на Між­на­род­ных Ку­це­ін­скіх чы­тан­нях. За­раз ёсць у элект­рон­ным вы­гля­дзе яго ко­пія, якую, па сло­вах су­раз­моў­цы, прый­шло­ся да­во­лі доў­га шу­каць. З гэ­тай ко­піі і бу­дзе зроб­ле­на фак­сі­міль­нае вы­дан­не бук­ва­ра.

—Ужо ство­ра­ны па­пя­чы­цель­скі са­вет па ад­наў­лен­ні ма­нас­ты­ра, ку­ды ўва­хо­джу і я. Са­вет ак­тыў­на пра­цуе па вы­ра­шэн­ні са­мых роз­ных пы­тан­няў, ся­род якіх — да­маг­чы­ся пад­трым­кі з бо­ку царк­вы, каб у Ор­шы рэ­гу­ляр­на пра­хо­дзіў Рэс­пуб­лі­кан­скі фес­ты­валь пра­ва­слаўя.

У ад­наў­лен­ні ма­нас­ты­ра да­па­ма­гае і Ін­сты­тут гіс­то­рыі На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук. На­ву­коў­цы ўжо пра­вя­лі ар­хеа­ла­гіч­ныя рас­коп­кі ў фун­да­мен­це над­ва­рот­най зва­ні­цы. Люд­мі­ла Да­бры­ні­на ўпэў­не­на, што кан­чат­ко­вая рэ­кан­струк­цыя ма­нас­ты­ра зро­біць яго са­праўд­ным цэнт­рам куль­ту­ры.

Пен­сі­я­не­ры су­праць рэ­кла­мы

 

Што да больш «дроб­най» у па­раў­на­нні з та­кім гла­баль­ным пра­ек­там ра­бо­ты, то Люд­мі­ла Да­бры­ні­на пад­крэс­лі­ла: у пра­цы дэ­пу­та­та ёсць тры асноў­ныя кі­рун­кі — за­ка­нат­вор­чая дзей­насць, да­па­мо­га ў са­цы­яль­на-эка­на­міч­ным раз­віц­ці рэ­гі­ё­на і пра­ца з вы­бар­шчы­ка­мі. Па яе сло­вах, лю­дзі пры­хо­дзяць з роз­ны­мі праб­ле­ма­мі — праў­да, за апош­нія га­ды ха­рак­тар зва­ро­таў змя­ніў­ся:

—Па­мен­шы­ла­ся коль­касць зва­ро­таў, якія ты­чац­ца пы­тан­няў жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі. Час­цей лю­дзі звяр­та­юц­ца з пы­тан­ня­мі са­цы­яль­на­га ха­рак­та­ру: пра­ца­ўлад­ка­ван­не, за­бес­пя­чэн­не жыл­лём і яго пры­ва­ты­за­цыя.

Люд­мі­ла Да­бры­ні­на з за­да­валь­нен­нем ад­зна­чае, што лю­дзі ча­сам пры­хо­дзяць і з кан­крэт­ны­мі пра­па­но­ва­мі па зме­нах у за­ка­на­даў­ства.

—Знач­ная част­ка ма­іх на­вед­валь­ні­каў — лю­дзі па­жы­ло­га ўзрос­ту, якія лю­бяць гля­дзець тэ­ле­ві­зар. Дык вось, пен­сі­я­не­ры лі­чаць, што тэ­ле­ка­на­лы вель­мі за­гру­жа­ны рэ­кла­май. Апош­няя час­та пе­ра­ры­вае транс­ля­цыю кі­на­філь­маў, тэ­ле­се­ры­я­лаў.

Ня­гле­дзя­чы на тое, што Ор­ша зна­хо­дзіц­ца да­во­лі да­лё­ка ад мя­жы з Укра­і­най, на апош­нім пры­ёме да дэ­пу­та­та звяр­та­лі­ся і лю­дзі, якія пе­ра­еха­лі з Укра­і­ны да сва­я­коў і пра­сі­лі да­па­мо­гі ў пра­ца­ўлад­ка­ван­ні.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Фішынг, вішынг — два кіты кіберзлачыннасці

Грамадства

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

З чым звязана такая восеньская зменлівасць надвор’я і калі чакаць першы снег.