Вы тут

Плюс 80 міль­ё­наў


Па вы­ні­ках жніў­ня зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы на­шай кра­і­ны, згод­на з ме­та­да­ло­гі­яй МВФ, па­вя­лі­чы­лі­ся на 80 млн до­ла­раў ЗША і, па­вод­ле па­пя­рэд­ніх звес­так, на 1 ве­рас­ня скла­лі 6 291,5 млн до­ла­раў у эк­ві­ва­лен­це.
У на­цы­я­наль­ным вы­зна­чэн­ні рэ­зер­вы па­вя­лі­чы­лі­ся на 89,3 млн до­ла­раў і на 1 ве­рас­ня скла­лі 7 269,1 млн. «Па­ве­лі­чэн­ню зо­ла­та­ва­лют­ных рэ­зер­ваў спры­я­ла ста­ноў­чае саль­да куп­лі-про­да­жу На­цы­я­наль­ным бан­кам за­меж­най ва­лю­ты і раз­мя­шчэн­не ва­лют­ных аб­лі­га­цый Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў на ўнут­ра­ным рын­ку кра­і­ны, — па­ве­да­мі­лі ва ўпраў­лен­ні ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў Нац­бан­ка. — Пры гэ­тым у жніў­ні ўра­дам і На­цы­я­наль­ным бан­кам бы­лі вы­ка­на­ны ў поў­ным аб'­ёме знеш­нія і ўнут­ра­ныя аба­вя­за­цель­ствы ў за­меж­най ва­лю­це».
Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Нацыянальная акадэмія навук ініцыюе стварэнне народнага летапісу Вялікай Айчыннай вайны

Нацыянальная акадэмія навук ініцыюе стварэнне народнага летапісу Вялікай Айчыннай вайны

Навукоўцы звяртаюцца да кіраўніцтва абласных і раённых выканаўчых камітэтаў, устаноў адукацыі і культуры, грамадскіх арганізацый, усіх зацікаўленых грамадзян з просьбай разгарнуць работу па зборы ўспамінаў і фатаграфій удзельнікаў падзей Вялікай Айчыннай вайны.

Грамадства

Зіновій Прыгодзіч. Успаміны пра архітэктара Леаніда Левіна. Пайшоў, каб застацца...

Зіновій Прыгодзіч. Успаміны пра архітэктара Леаніда Левіна. Пайшоў, каб застацца...

З Леанiдам Левiным, славутым нашым архiтэктарам, мяне пазнаёмiў Генадзь Бураўкiн — яго даўнi, харошы сябра.

Грамадства

«Дзякуй участковаму — ён нас добра беражэ». Як міліцыя праводзіць прафілактычны рэйд падчас сітуацыі з каранавірусам

«Дзякуй участковаму — ён нас добра беражэ». Як міліцыя праводзіць прафілактычны рэйд падчас сітуацыі з каранавірусам

«Без мiлiцыi мы нiяк», — рэзюмаваў Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з мiнiстрам унутраных спраў Юрыем Караевым, маючы на ўвазе сiтуацыю з каранавiрусам. 

Грамадства

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Урачы па ўсiм свеце запусцiлi флэшмоб #StayAtHome.