Вы тут

Муж­ная Але­на


Па­дзя­ку за не­па­срэд­ны ўдзел у за­бес­пя­чэн­ні гра­мад­ска­га па­рад­ку на тэ­ры­то­рыі ра­ё­на і га­дзін­нік з гра­ві­роў­кай «За аса­біс­тую муж­насць» атры­ма­ла з рук на­чаль­ні­ка Ма­гі­лёў­ска­га РА­УС Паў­ла Смір­но­ва дзе­вя­ці­клас­ні­ца ся­рэд­няй шко­лы вёс­кі Ус­ход Але­на Гор­ская.
Але­на зра­бі­ла не­ве­ра­год­ны для дзяў­чын­кі ўчы­нак, на які здоль­ны не кож­ны муж­чы­на. Гу­ля­ю­чы з сяб­ра­мі ў вя­чэр­ні час ка­ля во­зе­ра, яна па­чу­ла кры­кі аб да­па­мо­зе і кі­ну­ла­ся на вы­руч­ку. Ка­лі ўба­чы­ла, як адзін муж­чы­на па­ва­ліў дру­го­га на зям­лю і б'е на­га­мі, яна па­ча­ла яго ад­цяг­ваць. На крыў­дзі­це­ля гэ­та па­дзей­ні­ча­ла пра­цве­ра­жаль­на, ён па­кі­нуў сваю ах­вя­ру і ўцёк. А дзяў­чы­на ад­ра­зу ж вы­зва­ла «хут­кую да­па­мо­гу» і да апош­няй хві­лі­ны зна­хо­дзі­ла­ся ка­ля па­цяр­пе­ла­га. Пра муж­ны ўчы­нак ву­ча­ні­цы ця­пер ве­да­юць не толь­кі ў шко­ле, пе­рад вуч­ня­мі і на­стаў­ні­ка­мі якой уз­на­га­ро­дзі­лі дзяў­чы­ну, але і ва ўсёй вёс­цы. Што да­ты­чыц­ца крыў­дзі­це­ля, то ён за­тры­ма­ны, у да­чы­нен­ні да яго рас­па­ча­та кры­мі­наль­ная спра­ва.
Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Чым сёлета будзе адметны фестываль песні і паэзіі ў Маладзечне?

Чым сёлета будзе адметны фестываль песні і паэзіі ў Маладзечне?

Арганізатары і ўдзельнікі свята запэўніваюць — знайсці сабе адпачынак па душы зможа кожны.

Экалогія

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

Агульная плошча звалак у Беларусі займае каля 4 тысяч гектараў. 

Грамадства

Ірына Даўгала: Сям’я для беларусаў застаецца найвышэйшай каштоўнасцю

Ірына Даўгала: Сям’я для беларусаў застаецца найвышэйшай каштоўнасцю

«Сям’я закладвае ў чалавеку мараль, здольнасць спраўляцца з выпрабаваннямі, патэнцыял для развіцця, яна навучае любові, самаахвярнасці, культуры».