Вы тут

Свет без ядзер­най зброі


 

Устаць на шлях ад­мо­вы ад ядзер­най зброі за­клі­каў усе кра­і­ны — чле­ны Ар­га­ні­за­цыі Аб'­яд­на­ных На­цый Яў­ген ЛА­ЗА­РАЎ, на­мес­нік па­ста­ян­на­га прад­стаў­ні­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пры ААН, пад­час па­ся­джэн­ня Ге­не­раль­най Асамб­леі ААН у Нью-Ёр­ку.

Па­ся­джэн­не пра­во­дзі­ла­ся з на­го­ды свят­ка­ван­ня Між­на­род­на­га дня су­праць ядзер­ных вы­пра­ба­ван­няў, яго агуль­ная тэ­ма — «Шлях да ну­ля».

Як па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба МЗС, пад­час свай­го вы­ступ­лен­ня бе­ла­рус­кі дып­ла­мат пад­крэс­ліў: ка­лі га­вор­ка ідзе пра ўсё, што ты­чыц­ца ядзер­най зброі, гэ­та па­ві­нен быць шлях да «ўсе­аб­дым­на­га і не­зва­рот­на­га» ну­ля ў гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва. Па яго сло­вах, не па­він­на быць ні­я­кіх на­ву­ко­вых да­сле­да­ван­няў у га­лі­не ядзер­най зброі, ні­я­кіх ядзер­ных вы­пра­ба­ван­няў і, урэш­це, ні­я­кай ядзер­най зброі на на­шай пла­не­це.

Яў­ген Ла­за­раў пад­крэс­ліў, што на­ша кра­і­на ўжо больш за два дзе­ся­ці­год­дзі на­зад ста­ла на гэ­ты шлях. У лі­пе­ні 1993 го­да Бе­ла­русь да­лу­чы­ла­ся да Да­га­во­ра аб не­рас­паў­сю­джан­ні ядзер­най зброі. Дзяр­жа­ва пер­шая з усіх кра­ін бы­ло­га Са­вец­ка­га Са­ю­за доб­ра­ах­вот­на і без уся­ля­кіх умоў ад­мо­ві­ла­ся ад ва­ло­дан­ня апе­ра­тыў­най ядзер­най збро­яй, якая бы­ло раз­ме­шча­на на яе тэ­ры­то­рыі. У ся­рэ­дзі­не 1990-х га­доў Бе­ла­русь пер­шая пра­па­на­ва­ла ства­рыць у Цэнт­раль­най і Ус­ход­няй Еў­ро­пе зо­ну, сва­бод­ную ад ядзер­най зброі.

У сва­ім вы­ступ­лен­ні прад­стаў­нік бе­ла­рус­ка­га МЗС за­явіў, што Бе­ла­русь на пра­ця­гу дзе­ся­ці­год­дзяў ад­стой­вае на пля­цоў­цы ААН ідэю аб за­ба­ро­не рас­пра­цоў­кі і вы­твор­час­ці но­вых ві­даў зброі ма­са­ва­га зні­шчэн­ня.

Яў­ген Ла­за­раў так­са­ма па­ве­да­міў, што Бе­ла­русь пра­па­нуе на раз­гляд 69-й се­сіі Ге­на­самб­леі ААН пра­ект рэ­за­лю­цыі «За­ба­ро­на рас­пра­цоў­кі і вы­твор­час­ці но­вых ві­даў зброі ма­са­ва­га зні­шчэн­ня і но­вых сіс­тэм та­кой зброі: спра­ва­зда­ча кан­фе­рэн­цыі па раз­збра­ен­ні».

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Свінец паўсюль? Як гэты цяжкі метал забрудзіў планету і хто вінаваты

Свінец паўсюль? Як гэты цяжкі метал забрудзіў планету і хто вінаваты

Таксічныя рэчывы можна знайсці ва ўсім, што нас акаляе.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.