Вы тут

Уначы замаразкі


Тэм­пе­ра­тур­ны фон у дру­гой па­ло­ве тыд­ня бу­дзе на 2-4 гра­ду­сы ні­жэй­шым за клі­ма­тыч­ную нор­му

Сёння ў асоб­ных ра­ё­нах прой­дуць ка­рот­ка­ча­со­выя даж­джы, а мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень плюс — 12-18 гра­ду­саў, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

А ў се­ра­ду і чац­вер на­двор'е ў на­шай кра­і­не пач­не фар­мі­ра­ваць ха­лод­ны скан­ды­наў­скі ан­ты­цык­лон. Уста­лю­ец­ца ма­ла­воб­лач­нае і су­хое на­двор'е. Па­ха­ла­дае. Мі­ні­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на 1 каст­рыч­ні­ка скла­дзе 1-8 цяп­ла, ад­нак мес­ца­мі ча­ка­юц­ца за­ма­раз­кі ад 0 да мі­нус 3 гра­ду­саў. Уна­чы на чац­вер за­ма­раз­кі ад 0 да мі­нус 4 гра­ду­саў бу­дуць ужо паў­сюд­на на кра­і­не. Удзень бу­дзе толь­кі плюс 8-15 гра­ду­саў. На­пры­кан­цы тыд­ня бу­дзе пе­ра­важ­на без апад­каў. Ра­ні­цай мес­ца­мі ту­ман. Уна­чы за­ма­раз­кі бу­дуць да­ся­гаць мі­нус 4 гра­ду­саў. Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень скла­дзе 7-15 цяп­ла.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.