Вы тут

На паляванне хто са стрэльбай, хто з лукам


З 1 каст­рыч­ні­ка па 31 снеж­ня ў кра­і­не бу­дзе доў­жыц­ца се­зон па­ля­ван­ня на ла­ся, дзі­ка, ка­зу­лю, вы­са­ка­род­на­га і пля­міс­та­га але­няў, лань і муф­ло­на. Зда­бы­ваць у гэ­ты час мож­на жы­вёл лю­бо­га по­лу і ўзрос­ту.

— Да­зво­ле­на па­ля­ван­не збро­е­вым спо­са­бам за­го­нам, з за­са­ды, з па­ды­хо­ду. За­го­нам і з са­ба­ка­мі мож­на зда­бы­ваць тра­феі ў свет­лы час су­так, з за­са­ды і з па­ды­хо­ду — на пра­ця­гу су­так, — рас­па­вёў стар­шы дзяр­жаў­ны ін­спек­тар Мін­скай аб­лас­ной ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту Ва­дзім Ва­ра­бей. — Да­зво­ле­на вы­ка­рыс­тоў­ваць: на ла­ся, вы­са­ка­род­на­га і пля­міс­та­га але­няў, лань, да­рос­ла­га дзі­ка ста­рэй за два га­ды — на­раз­ную па­ляў­ні­чую зброю з дуль­най энер­гі­яй ку­лі звыш 3000 джоў­ляў і глад­ка­стволь­ную па­ляў­ні­чую зброю з вы­ка­ры­стан­нем па­тро­наў з ку­ляй, па­ляў­ні­чыя лу­кі і ар­ба­ле­ты; на ка­зу­лю і ма­лад­няк дзі­ка — на­раз­ную зброю з дуль­най энер­гі­яй ку­лі звыш 1500 джоў­ляў і глад­ка­стволь­ную па­ляў­ні­чую зброю з вы­ка­ры­стан­нем па­тро­наў з ку­ляй ці кар­цеч­чу, па­ляў­ні­чыя лу­кі і ар­ба­ле­ты. Па­ляў­ні­чых са­бак мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць па ра­шэн­ні ка­рыс­таль­ні­ка па­ляў­ні­чых угод­дзяў.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.