Вы тут

Вітай настаўніка, студэнт!


Ця­пер кож­ны дзень су­стра­каць сту­дэн­таў і вы­клад­чы­каў Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Мак­сі­ма Тан­ка бу­дзе ўні­каль­ная для Бе­ла­ру­сі скульп­ту­ра «На­стаў­ні­ца пер­шая мая».

4-16

— Хтось­ці з муд­рых за­ўва­жыў: «На­стаў­нік — пра­фе­сія ад Бо­га. Усе ас­тат­нія пра­фе­сіі — ад на­стаў­ні­ка», — пад­час ад­крыц­ця па­дзя­ліў­ся дум­кай на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Ана­толь­То­зік. — Гэ­тая скульп­ту­ра сім­ва­лі­зуе на­шу са­мую глы­бо­кую па­ва­гу да на­стаў­ні­ка, па­ва­гу дзяр­жа­вы, гра­мад­ства, кож­на­га з нас. Бо ў кож­на­га з нас ка­лісь­ці быў свой пер­шы пе­да­гог.

Аў­та­ра­мі скульп­тур­най кам­па­зі­цыі з'яў­ля­юц­ца ар­хі­тэк­тар Дзміт­рый Буб­ноў­скі і мас­так Аляк­сандр Шо­маў.

На­дзея Бу­жан, фота аўтара.

На фо­та: Без пя­ці га­доў на­стаў­ні­кі — сту­дэнт­кі пер­ша­га кур­са фа­куль­тэ­та па­чат­ко­вай аду­ка­цыі БДПУ імя М. Тан­ка.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.