Вы тут

Нарвегія прызнана лепшай краінай для пажылых людзей


Яна за­ня­ла пер­шае мес­ца ся­род ін­шых 96 кра­ін, якія пры­ма­лі ўдзел у да­сле­да­ван­ні. У яго рам­ках ацэнь­ва­лі са­цы­яль­ны і эка­на­міч­ны даб­ра­быт асоб, ста­рэй­шых за 60 га­доў, пі­ша BBC. За Нар­ве­гі­яй ідуць Швей­ца­рыя, Ка­на­да і Гер­ма­нія. Ся­род лі­да­раў ака­за­лі­ся Аў­стра­лія, За­ход­няя Еў­ро­па, Паў­ноч­ная Аме­ры­ка. Да­сле­да­ван­не вель­мі важ­нае, ка­лі пры­няць да ўва­гі тое, што да 2050 го­да 21% су­свет­на­га на­сель­ніц­тва бу­дзе больш за 60 га­доў. Пры­клад­на ў 40 кра­і­нах на гэ­тую ўзрос­та­вую гру­пу бу­дзе пры­па­даць 30% на­сель­ніц­тва.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.