Вы тут

Нават у самых заможных краінах людзі мараць аб эміграцыі


Лон­дан стаў са­мым пры­ваб­ным го­ра­дам для іміг­ран­таў, якія шу­ка­юць пра­цу. Пра гэ­та пі­ша Thе Fіnаnсіаl Tіmеs. Па­вод­ле апы­тан­няў, бры­тан­ская ста­лі­ца знач­на апя­рэ­дзі­ла Нью-Ёрк, Па­рыж, Сід­нэй і Мад­рыд. Па­вод­ле апы­тан­ня, най­больш ма­біль­ны­мі ака­за­лі­ся тэх­ніч­ныя спе­цы­я­ліс­ты, а най­менш — ра­бот­ні­кі са­цы­яль­най сфе­ры. Пры­чым вы­свет­лі­ла­ся, што на­ват у са­мых шчас­лі­вых кра­і­нах лю­дзі ма­раць аб эміг­ра­цыі: у Фран­цыі і Ні­дэр­лан­дах больш за 90% жы­ха­роў хо­чуць пра­ца­ваць за мя­жой, у Швей­ца­рыі — 75%, а ў Вя­лі­ка­бры­та­ніі, ста­лі­ца якой та­кая пры­ваб­ная для міг­ран­таў, — 44%. Пры гэ­тым прэм'­ер-мі­ністр Злу­ча­на­га Ка­ра­леў­ства Дэ­від Кэ­ме­ран вы­сту­пае рэз­ка су­праць сва­бо­ды пе­ра­мя­шчэн­ня ўнут­ры Еў­ра­са­ю­за і па­абя­цаў у вы­пад­ку пе­ра­мо­гі на вы­ба­рах 2015 го­да зма­гац­ца з міг­ран­та­мі з ЕС.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.