Вы тут

Новы прэзідэнт Бразіліі вызначыцца ў другім туры


Пад­лік га­ла­соў на прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­рах у Бра­зі­ліі за­вер­ша­ны, ад­нак ні­во­дзін з кан­ды­да­таў не змог на­браць больш за 50%. Вяр­хоў­ны вы­бар­чы тры­бу­нал Бра­зі­ліі аб­вяс­ціў дру­гі тур, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы. У дру­гі тур вый­шлі дзей­ны прэ­зі­дэнт Бра­зі­ліі Дыл­ма Ру­сеф і прад­стаў­нік са­цы­ял-дэ­ма­кра­таў Аэ­сіу Нэ­віс. Дыл­ма Ру­сеф на­бра­ла 41,59% га­ла­соў, Аэ­сіу Нэ­віс — 33,55%. Дру­гі тур вы­ба­раў у Бра­зі­ліі пры­зна­ча­ны на 26 каст­рыч­ні­ка.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.