Вы тут

Прэзідэнты Беларусі і Казахстана абмеркавалі актуальныя пытанні


Учо­ра ад­бы­ла­ся тэ­ле­фон­ная раз­мо­ва Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Ка­зах­ста­на Нур­сул­та­нам На­за­рба­е­вым, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Кі­раў­ні­кі дзяр­жаў аб­мер­ка­ва­лі пы­тан­ні да­лей­ша­га па­глыб­лен­ня двух­ба­ко­вых ад­но­сін, а так­са­ма пад­рых­тоў­кі і пра­вя­дзен­ня ў Мін­ску па­ся­джэн­няў са­ве­та кі­раў­ні­коў дзяр­жаў — удзель­ніц Са­друж­нас­ці Не­за­леж­ных Дзяр­жаў і Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў.

Асаб­лі­вая ўва­га бы­ла ўдзе­ле­на праб­ле­мам да­лей­ша­га ста­наў­лен­ня і раз­віц­ця Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за. У су­вя­зі з гэ­тым бы­ла, у пры­ват­нас­ці, за­кра­ну­та тэ­ма ад­на­ча­со­вай ра­ты­фі­ка­цыі Да­га­во­ра аб ЕА­ЭС.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка і Нур­сул­тан На­за­рба­еў аб­мер­ка­ва­лі так­са­ма не­ка­то­рыя ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні між­на­род­на­га па­рад­ку дня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.