Вы тут

Сяргей Румас адказаў на пытанні Прэзідыума Савета Рэспублікі


Учо­ра Сяр­гей РУ­МАС вы­сту­піў з ін­фар­ма­цы­яй па ра­ты­фі­ка­цыі Да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе пе­рад Прэ­зі­ды­у­мам Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе верх­няй па­ла­ты бе­ла­рус­ка­га пар­ла­мен­та.

Па сло­вах вы­сту­поў­цы, пад­пі­сан­не Да­га­во­ра да­зво­ліць Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Ка­зах­ста­ну пе­рай­сці на прын­цы­по­ва но­вы ўзро­вень ін­тэ­гра­цыі, больш іс­тот­ны і роз­на­ба­ко­вы, чым у Мыт­ным са­ю­зе.

Як і пад­час па­ся­джэн­ня Па­ста­ян­най ка­мі­сіі па між­на­род­ных спра­вах у Па­ла­це прад­стаў­ні­коў, Сяр­гей Ру­мас ад­ка­заў на пы­тан­ні чле­наў Прэ­зі­ды­у­ма Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі. Пы­тан­ні ў асноў­ным ты­чы­лі­ся праб­лем, якія ўзнік­лі пад­час пад­рых­тоў­кі за­ко­на­пра­ек­та. Так­са­ма се­на­та­ры ці­ка­ві­лі­ся ста­ноў­чы­мі і ад­моў­ны­мі фак­та­ра­мі, звя­за­ны­мі з но­вым эта­пам еў­ра­зій­скай ін­тэ­гра­цыі, асноў­ны­мі на­кі­рун­ка­мі эка­на­міч­на­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня кра­ін — чле­наў Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за, перс­пек­тыў га­лі­но­вай між­дзяр­жаў­най ін­тэ­гра­цыі…

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.