Вы тут

Зніжкі на інтэрнэт для сельскіх настаўнікаў


Кам­па­нія «Бел­тэ­ле­кам» аб'­яві­ла пра старт спе­цы­яль­най ак­цыі для сель­скіх на­стаў­ні­каў: да кан­ца на­ву­чаль­на­га го­да для іх бу­дзе дзей­ні­чаць зніж­ка 25% на та­рыф­ных пла­нах лі­не­ек «Кам­форт» і «Да­ма­сед».

Га­лоў­ная мэ­та — ака­заць да­па­мо­гу пе­да­го­гам, якія пра­цу­юць у сель­скай мяс­цо­вас­ці, у іх пра­фе­сій­най дзей­нас­ці. Пры­няць удзел у ак­цыі мо­гуць як но­выя аба­не­нты, якія пад­клю­чац­ца да дзей­ных лі­не­ек та­рыф­ных пла­наў «Кам­форт» і «Да­ма­сед», так і аба­не­нты, якія ра­ней пад­клю­чы­лі­ся да вы­шэй­зга­да­ных та­рыф­ных пла­наў, у тым лі­ку да ар­хіў­ных. За­яў­ку мож­на афор­міць у блі­жэй­шым сэр­віс­ным цэнт­ры РУП «Бел­тэ­ле­кам». Зніж­ка бу­дзе дзей­ні­чаць да 30 мая 2015 го­да.

Больш пад­ра­бяз­ную ін­фар­ма­цыю мож­на атры­маць па тэ­ле­фо­не бяс­плат­най да­ве­дач­на-ін­фар­ма­цый­най служ­бы кам­па­ніі «Бел­тэ­ле­кам» 130.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.