Вы тут

Фундамент закладзены


Ня­даў­на на­мес­нік мі­ніст­ра за­меж­ных спраў на­шай кра­і­ны Аляк­сандр ГУР'­Я­НАЎ на­ве­даў з афі­цый­ным ві­зі­там Рэс­пуб­лі­ку Пе­ру. Бе­ла­рус­кі дып­ла­мат пра­быў там два дні і пра­вёў шэ­раг су­стрэч з прад­стаў­ні­ка­мі двух мі­ніс­тэр­стваў, а так­са­ма з пе­ру­ан­скі­мі біз­нес­ме­на­мі.

Як па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба бе­ла­рус­ка­га дып­ла­ма­тыч­на­га ве­дам­ства, у раз­мо­ве з на­мес­ні­кам мі­ніст­ра за­меж­ных спраў Пе­ру Клаў­дыа дэ ла Пу­эн­тэ знач­ная ўва­га бы­ла на­да­дзе­на пы­тан­ням па­глыб­лен­ня бе­ла­рус­ка-пе­ру­ан­скіх ад­но­сін. У пла­нах — ак­ты­ві­за­цыя ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных і на­ву­ко­ва-тэх­ніч­ных су­вя­зяў, су­пра­цоў­ніц­тва ў га­лі­не аду­ка­цыі, удас­ка­на­лен­ня двух­ба­ко­вай да­га­вор­на-пра­ва­вой ба­зы. Дып­ла­ма­ты кан­ста­та­ва­лі не­аб­ход­насць вы­бу­доў­ван­ня ўсе­ба­ко­ва­га дыя­ло­гу па­між Бе­ла­рус­сю і Пе­ру, у тым лі­ку па пы­тан­нях уза­е­ма­дзе­ян­ня ў між­на­род­ных ар­га­ні­за­цы­ях. Па вы­ні­ках су­стрэ­чы быў пад­пі­са­ны ме­ма­ран­дум аб кан­суль­та­цы­ях па­між МЗС.

У рам­ках ра­бо­чых су­стрэч у На­цы­я­наль­ным прад­пры­ем­стве гор­на­зда­быў­най пра­мыс­ло­вас­ці, наф­ты і энер­ге­ты­кі «SNMPE» і ў Кан­фе­дэ­ра­цыі пры­ват­ных прад­пры­ем­стваў «CONFІEP» раз­гле­джа­ны пы­тан­ні пра­соў­ван­ня бе­ла­рус­кай кар'­ер­най і ін­шай тэх­ні­кі на пе­ру­ан­скім ры­нак, а так­са­ма вы­бу­доў­ван­ня су­пра­цоў­ніц­тва з пе­ру­ан­скім біз­не­сам у цэ­лым.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.