Вы тут

Памкненне да лідарства ў экспарце сярод краін СНД


У Мін­ску пра­хо­дзіць 6-е па­ся­джэн­не бе­ла­рус­ка-турк­мен­скай між­ура­да­вай ка­мі­сіі па ганд­лё­ва-эка­на­міч­ным су­пра­цоў­ніц­тве.

Як па­ве­да­мі­лі «Звяз­дзе» ў бе­ла­рус­кім па­соль­стве ў Турк­ме­ні­ста­не, у пе­ра­мо­вах пры­ма­юць удзел кі­раў­ні­кі больш як 20 мі­ніс­тэр­стваў і ве­дам­стваў з кож­на­га бо­ку. Ад Бе­ла­ру­сі кі­руе пе­ра­мо­ва­мі на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Ана­толь Ка­лі­нін, ад Турк­мен­сі­та­на — на­мес­нік стар­шы­ні Ка­бі­не­та мі­ніст­раў Турк­ме­ні­ста­на Ба­тыр Эра­шаў. Пла­ну­ец­ца аб­мер­ка­ваць пы­тан­ні па­стаў­кі бе­ла­рус­кай тэх­ні­кі і аб­ста­ля­ван­ня ў Турк­ме­ні­стан, ка­а­пе­ра­цыю ў га­лі­не аг­ра­пра­мыс­ло­ва­га комп­лек­су, лёг­кай пра­мыс­ло­вас­ці, бу­даў­ніц­тва і дрэ­ва­ап­ра­цоў­кі. На раз­гляд вы­лу­ча­ны і тэ­мы су­пра­цоў­ніц­тва ў сфе­ры аду­ка­цыі, куль­ту­ры, ту­рыз­му, фіз­куль­ту­ры і спор­ту.

У 2013 го­дзе та­ва­ра­зва­рот па­між Бе­ла­рус­сю і Турк­ме­ні­ста­нам склаў 319 млн до­ла­раў ЗША. Рост да 2012 го­да — 134,6 пра­цэн­та. За апош­нія во­сем га­доў та­ва­ра­зва­рот па­між кра­і­на­мі вы­рас больш як у 20 ра­зоў. У 2013 го­дзе Бе­ла­русь і Турк­ме­ні­стан да­сяг­ну­лі чац­вёр­та­га мес­ца па экс­пар­ту ся­род кра­ін СНД. І важ­ная ро­ля ў гэ­тых пра­цэ­сах як­раз і на­ле­жыць між­ура­да­вай бе­ла­рус­ка-турк­мен­скай ка­мі­сіі.

Сяр­гей Шыч­ко.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.