Вы тут

Фальшывыя супрацоўнікі МУС «штрафуюць» беларусаў


Дзе­ля гэ­та­га ашу­кан­цы вы­ка­рыс­тоў­ва­юць у інтэрнэце спе­цы­яль­ныя ві­рус­ныя пра­гра­мы.

— Па­тэн­цый­ныя ах­вя­ры атрым­лі­ва­юць па­ве­дам­лен­ні ні­бы ад Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў Бе­ла­ру­сі, у якіх ім пра­па­ноў­ва­юць за­пла­ціць штраф за пра­гляд, ка­пі­ра­ван­не ма­тэ­ры­я­лаў, якія змя­шча­юць эле­мен­ты пе­да­фі­ліі, гвал­ту і гей-пор­на, — па­ве­да­мі­лі ва ўпраў­лен­ні ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў МУС РБ. — Да­лей пры­во­дзіц­ца ін­фар­ма­цыя аб тым, што на пра­ця­гу су­так пас­ля вы­пла­ты штра­фу «па­ру­шаль­нік» атры­мае код раз­бла­кі­роў­кі свай­го браў­зе­ра.

Су­ма «штра­фу» — 1 міль­ён руб­лёў. За апош­нія дзе­сяць дзён зла­чын­цам пе­ра­лі­чы­лі 40 міль­ё­наў руб­лёў.

МУС ра­іць не пад­да­вац­ца на па­доб­ныя пра­па­но­вы. А ка­лі вы атры­ма­лі дзіў­ныя па­ве­дам­лен­ні, не мо­жа­це вый­сці з бла­кі­ра­ва­най ста­рон­кі, вам не­аб­ход­на ска­рыс­тац­ца «Дыс­пет­ча­рам за­дач», на­браць кам­бі­на­цыю кла­ві­шаў Ctrl+Alt+Delete, пас­ля ча­го за­крыць браў­зер. Маг­чы­ма, вы пе­ра­кі­ну­лі ўжо гро­шы ашу­кан­цам. У та­кім вы­пад­ку вар­та звяр­нуц­ца з за­явай у ор­га­ны ўнут­ра­ных спраў.

Якаў ЖУР­БІН.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.