Вы тут

Выбух на шахце ў Польшчы: каля 30 чалавек шпіталізавана


У шах­це «Мыс­ло­ві­цэ-Ве­со­ла» ў Шлен­скім ва­я­вод­стве на поўд­ні Поль­шчы вы­бух­нуў ме­тан. У мо­мант ін­цы­дэн­ту пад зям­лёй зна­хо­дзі­лі­ся 37 гар­ня­коў. Як па­ве­дам­ляе поль­скі тэ­ле­ка­нал TVN24, 36 шах­цё­раў вый­шлі на па­верх­ню, ад­на­го на мо­мант пад­пі­сан­ня ну­ма­ра пра­цяг­ва­лі шу­каць. Аб ах­вя­рах ін­фар­ма­цыі ня­ма. 28 ча­ла­век шпі­та­лі­за­ва­на, 13 з іх зна­хо­дзяц­ца ў цяж­кім ста­не, пе­рад­ае тэ­ле­ка­нал. У той жа час прэс-сак­ра­тар Ка­та­віц­ка­га ву­галь­на­га хол­дын­га Вой­цех Яраш за­явіў, што не мае да­ных аб якіх-не­будзь сур'­ёз­ных траў­мах. Шах­цё­ры зна­хо­дзі­лі­ся на глы­бі­ні 660 мет­раў. Што ста­ла пры­чы­най вы­бу­ху, не ўдак­лад­ня­ец­ца. На­га­да­ем, ле­там мі­ну­ла­га го­да на гэ­тай шах­це ад­быў­ся ня­шчас­ны вы­па­дак, у вы­ні­ку яко­га за­гі­ну­лі трое ра­бо­чых. У пе­ры­яд з 1990-га па 2013 год, на­гад­вае TVN24, у поль­скіх ву­галь­ных шах­тах ад­бы­лі­ся 42 па­жа­ры або вы­бу­хі, за­гі­ну­лі 88 ча­ла­век, 117 атры­ма­лі ра­нен­ні.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.