Вы тут

Матэматыка для разумнікаў


Бяс­плат­ны се­мі­нар «Увя­дзен­не ў су­час­ную ма­тэ­ма­ты­ку» ўпер­шы­ню ар­га­ні­зу­ец­ца для стар­ша­клас­ні­каў у БДУ. Да ўдзе­лу за­пра­ша­юц­ца вуч­ні 10-х і 11-х кла­саў.

За час ра­бо­ты се­мі­на­ра во­пыт­ныя вы­клад­чы­кі БДУ па­зна­ё­мяць школь­ні­каў з раз­дзе­ла­мі су­час­най ма­тэ­ма­ты­кі і яе да­дат­ка­мі.

Пас­ля за­кан­чэн­ня лек­цый­ных і прак­тыч­ных за­ня­ткаў пла­ну­ец­ца сфар­мі­ра­ваць збор­ную Бе­ла­ру­сі з ко­ла «се­мі­на­рыс­таў» для ўдзе­лу ў VІІ між­на­род­ным тур­ні­ры юных ма­тэ­ма­ты­каў, які прой­дзе ў 2015 го­дзе ў Бал­га­рыі. Ар­га­ні­за­та­рам се­мі­на­ра вы­сту­піў Са­вет ма­ла­дых ву­чо­ных фа­куль­тэ­та пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі БДУ пры пад­трым­цы ЮНІ-цэнт­ра—ХХІ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.