Вы тут

Аўтадарогі сталі больш «хуткімі»


На шэ­ра­гу ўчаст­каў рэс­пуб­лі­кан­скіх аў­та­да­рог пер­шай ка­тэ­го­рыі хут­кас­ны рэ­жым па­вы­ша­ны да 120 кі­ла­мет­раў у га­дзі­ну.

Га­вор­ка ідзе, як па­ве­да­мі­лі ў прэс-цэнт­ры Мі­ніс­тэр­ства транс­пар­ту і ка­му­ні­ка­цый, пра на­ступ­ныя ўчаст­кі аў­та­ма­біль­ных да­рог: Р-1 Мінск — Дзяр­жынск, М-4 Мінск — Ма­гі­лёў (на ўсім пра­ця­гу ў абод­вух вы­пад­ках), М-1/Е 30 Брэст — Мінск — мя­жа Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі (з 573-га па 610-ы кі­ла­метр), М-5 Мінск — Го­мель (на ўсім пра­ця­гу, за вы­клю­чэн­нем участ­каў, якія зна­хо­дзяц­ца на рэ­кан­струк­цыі), М-6 Мінск — Грод­на (8-57 кі­ла­метр).

Вы­клю­чэн­не скла­дуць участ­кі вы­шэй­пе­ра­лі­ча­ных аў­та­да­рог, што зна­хо­дзяц­ца ў не­па­срэд­най бліз­ка­сці ад пе­ша­ход­ных пе­ра­хо­даў, скры­жа­ван­няў з ле­ва­па­ва­рот­ны­мі з'ез­да­мі, участ­каў кан­цэнт­ра­цыі да­рож­на-транс­парт­ных зда­рэн­няў.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.