Вы тут

Транспарту стане больш


У су­вя­зі з рос­там па­са­жы­ра­па­то­ку ў асен­не-зі­мо­вы пе­ры­яд дзяр­жаў­нае прад­пры­ем­ства «Мінск­транс» за­пла­на­ва­ла ў блі­жэй­шы час па­вя­лі­чыць коль­касць ру­хо­ма­га са­ста­ву на марш­ру­тах га­рад­ско­га па­са­жыр­ска­га транс­пар­ту.

Больш аў­то­бу­саў, тра­лей­бу­саў і трам­ва­яў на іх ста­не най­перш у час пік. Га­вор­ка ідзе пра аў­то­бус­ныя марш­ру­ты №№ 8, 9, 64, 75, 97, 116, 123, 124, 147, 153; тра­лей­бус­ныя №№ 3Д, 8, 15, 19, 33, 46, 48, 57, 61; тра­мвайныя №№ 4, 5. Так­са­ма бу­дзе ад­ноў­ле­на ў вя­чэр­ні час пік пра­ца аў­то­бус­на­га марш­ру­та № 27Д.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.