Вы тут

Наш дэвіз — чысты лес!


11 каст­рыч­ні­ка ў Бе­ла­ру­сі па іні­цы­я­ты­ве Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі прой­дзе агуль­на­рэс­пуб­лі­кан­ская ак­цыя «Чыс­ты лес». Яе асноў­ная мэ­та — пры­цяг­нуць ува­гу гра­мад­скас­ці да не­аб­ход­нас­ці бе­раж­лі­ва ста­віц­ца да ле­су і не за­смеч­ваць яго.

Пры­няць удзел у ак­цыі, па тра­ды­цыі, змо­гуць усе ах­вот­ныя. Мож­на звяр­нуц­ца ў лю­бое ляс­ніц­тва і за­явіць пра свой на­мер. Ар­га­ні­за­цыі Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі за­бяс­пе­чаць усіх удзель­ні­каў не­аб­ход­ным ін­вен­та­ром, ар­га­ні­зу­юць вы­ваз смец­ця.

Ак­цыя «Чыс­ты лес» пра­во­дзіц­ца ўжо шос­ты год. Яна ак­тыў­на пад­трым­лі­ва­ец­ца мяс­цо­вы­мі вы­ка­наў­чы­мі ор­га­на­мі ўла­ды, дзяр­жаў­ны­мі, гра­мад­скі­мі і ка­мер­цый­ны­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі, школь­ні­ка­мі і сту­дэн­та­мі. За гэ­ты час ак­цыя на­бы­ла сва­іх па­ста­ян­ных удзель­ні­каў. Што­год у ачыст­цы ля­соў ад смец­ця бя­руць удзел ка­ля 20 ты­сяч ча­ла­век.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.