Вы тут

Кітай выцесніў ЗША з першага месца па памеры эканомікі


Ва­ла­вы ўнут­ра­ны пра­дукт Кі­тая па па­ры­тэ­це па­куп­ніц­кай здоль­нас­ці склаў $17,632 трыль­ё­на су­праць $17,416 трыль­ё­на ў ЗША.

Пра гэ­та па­ве­дам­ляе Між­на­род­ны ва­лют­ны фонд. Та­кім чы­нам, кі­тай­ская эка­но­мі­ка ўпер­шы­ню абы­шла аме­ры­кан­скую па па­ме­ры эка­но­мі­кі. Па­вод­ле ацэ­нак МВФ, у на­ступ­ным го­дзе ад­рыў Кі­тая ад ЗША па­вя­лі­чыц­ца амаль да трыль­ё­на до­ла­раў: яго ВУП па па­ры­тэ­це па­куп­ніц­кай здоль­нас­ці скла­дзе $19,230 трыль­ё­на су­праць $18,286 трыль­ё­на ў ЗША. Пры гэ­тым ЗША за­ста­юц­ца бяс­спрэч­ным су­свет­ным лі­да­рам па па­ме­ры ВУП у бя­гу­чых цэ­нах ($16,8 трыль­ё­на), іс­тот­на апя­рэдж­ва­ю­чы Кі­тай ($10,4 трыль­ё­на).

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.