Вы тут

Лепшы захавальнік бацькоўскай спадчыны


У Му­зеі Яку­ба Ко­ла­са ад­кры­та вы­ста­ва, пры­све­ча­ная ста­рэй­ша­му сы­ну паэ­та Да­ні­лу Міц­ке­ві­чу

Пры­мер­ка­ва­на яна да ста­год­дзя з дня на­ра­джэн­ня Да­ні­лы Кан­стан­ці­на­ві­ча, за­слу­жа­на­га дзея­ча куль­ту­ры Бе­ла­ру­сі, ар­га­ні­за­та­ра і пер­ша­га (на пра­ця­гу двац­ца­ці трох га­доў) ды­рэк­та­ра Дзяр­жаў­на­га лі­та­ра­тур­на-ме­ма­ры­яль­на­га му­зея Яку­ба Ко­ла­са. Са­праў­ды, хто лепш за­ха­вае спад­чы­ну на­род­на­га паэ­та, зна­ка­мі­тай, мож­на ска­заць, куль­та­вай асо­бы, ад­шу­кае і пад­рых­туе да па­ка­зу но­выя экс­па­на­ты, чым род­ны ча­ла­век? Дом-му­зей Ян­кі Ку­па­лы, на­прык­лад, ар­га­ні­за­ва­ла і ўзна­ча­лі­ла жон­ка пес­ня­ра Ула­дзі­сла­ва Фран­цаў­на Лу­цэ­віч. Пер­шым збі­раль­ні­кам рэ­лік­вій му­зея Яку­ба Ко­ла­са стаў ста­рэй­шы сын паэ­та.

11-18

Да­ні­ла Міц­ке­віч дзе­ля му­зей­най спра­вы, мож­на ска­заць, па­кі­нуў на­ву­ко­вую кар'­е­ру. У свой час ён скон­чыў хі­міч­ны фа­куль­тэт Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, дзе пас­ля пра­ца­ваў асіс­тэн­там, за­тым вы­клад­чы­кам. Ён прай­шоў шмат пры­сту­пак, па­куль не стаў на­ву­ко­вым су­пра­цоў­ні­кам, ву­чо­ным сак­ра­та­ром, за­гад­чы­кам ла­ба­ра­то­рыі ў Ін­сты­ту­це хі­міі Ака­дэ­міі на­вук БССР. Ад­сюль ён і сы­шоў у 1957 го­дзе, каб стаць пер­шым ды­рэк­та­рам Лі­та­ра­тур­на­га му­зея Яку­ба Ко­ла­са. Пры­чым, як ус­па­мі­на­юць лю­дзі, якія з ім пра­ца­ва­лі, ён быў ад­да­ным сва­ёй спра­ве му­зей­шчы­кам: не прос­та да­рыў му­зею ся­мей­ныя рэ­чы (якія, на­пэў­на, бы­лі каш­тоў­ны­мі для яго са­мо­га), але і ак­тыў­на зай­маў­ся по­шу­кам ма­тэ­ры­я­лаў пра свай­го баць­ку, бе­раж­лі­ва ста­віў­ся да му­зей­ных прад­ме­таў (баць­коў­скай спад­чы­ны). У ар­хі­ве му­зея за­ха­ва­лі­ся ко­піі ліс­тоў, якія Да­ні­ла Кан­стан­ці­на­віч рас­сы­лаў з мэ­тай вы­явіць баць­ка­выя сля­ды.

Ста­рэй­шы сын паэ­та ар­га­ні­за­ваў тры му­зей­ныя экс­па­зі­цыі, удзель­ні­чаў у ства­рэн­ні фі­лі­яла му­зея на Стаўб­цоў­шчы­не, шмат пра­ца­ваў, дзя­ку­ю­чы ча­му сён­няш­ні му­зей змя­шчае больш за 35 ты­сяч адзі­нак за­ха­ван­ня. За сваю пра­цу і ін­шыя за­слу­гі Да­ні­ла Міц­ке­віч атры­маў ме­даль Фран­цыс­ка Ска­ры­ны, ме­даль «За доб­лес­ную пра­цу ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не 1941-1945 гг.». Ён быў аб­са­лют­на са­ма­да­стат­ко­вы і без зна­ка­мі­та­га баць­ка­ва­га іме­ні — дзя­ку­ю­чы сва­ёй апан­та­нас­ці, шмат­гран­нас­ці, пра­ца­ві­тас­ці, лёг­кас­ці і гу­ма­ру, з які­мі ён ста­на­віў­ся цэнт­рам лю­бой кам­па­ніі. Ён, з аду­ка­цы­яй хі­мі­ка, вы­дат­на раз­бі­раў­ся ў мас­тац­тве, пі­саў доб­рыя ар­ты­ку­лы.

Вы­стаў­ка пад наз­вай «І ба­чу прой­дзе­ныя да­лі...» (кні­га «І ба­чу прой­дзе­ныя да­лі ...: Ма­тэ­ры­я­лы да 100-год­дзя Д.К. Міц­ке­ві­ча» бы­ла прэ­зен­та­ва­на 30 ве­рас­ня і пры­све­ча­на юбі­лей­най да­це) прад­стаў­ляе аса­біс­тыя рэ­чы Да­ні­лы Міц­ке­ві­ча, да­ку­мен­ты, фо­та­здым­кі (не­ка­то­рыя ўпер­шы­ню), ліс­ты (у тым лі­ку ліс­ты Яку­ба Ко­ла­са і Ма­рыі Дзміт­ры­еў­ны Міц­ке­віч да сы­на Да­ні­лы), да­рчыя над­пі­сы.

Не дзіў­на, што сён­няш­нія му­зей­шчы­кі хо­чуць і ма­юць што па­ка­заць пра сына Якуба Коласа.

Ірэ­на КАЦЯЛОВІЧ

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.