Вы тут

Эва Маралес абвясціў аб сваёй перамозе на выбарах у Балівіі


Дзей­ны прэ­зі­дэнт Ба­лі­віі Эва Ма­ра­лес аб­вяс­ціў аб сва­ёй пе­ра­мо­зе на вы­ба­рах па вы­ні­ках эк­зіт-по­лаў, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы. Па­вод­ле апош­ніх да­ных, Эва Ма­ра­лес са­браў 61% га­ла­соў вы­бар­шчы­каў. Акра­мя та­го, яго «Рух да са­цы­я­ліз­му» за­ха­ваў боль­шасць у Се­на­це і Па­ла­це дэ­пу­та­таў кра­і­ны. Най­блі­жэй­шы са­пер­нік дзе­ю­ча­га кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы прад­пры­маль­нік Са­му­эль Да­рыа Ме­дзі­на, які ўзна­чаль­вае пра­ва­цэнт­рысц­кі «Фронт на­цы­я­наль­на­га адзін­ства», мае пад­трым­ку 18% элек­та­ра­ту. На трэ­цім мес­цы зна­хо­дзіц­ца бы­лы прэ­зі­дэнт Ба­лі­віі Хор­хе Кі­ро­га.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.