Вы тут

За транзіт гераіну — 13 гадоў узмоцненага рэжыму


Суд Ма­гі­лёў­ска­га ра­ё­на асу­дзіў на 13 га­доў па­збаў­лен­ня во­лі з ад­бы­ван­нем па­ка­ран­ня ў па­праў­чай ка­ло­ніі ўзмоц­не­на­га рэ­жы­му гра­ма­дзя­ні­на Ка­зах­ста­на, які ар­га­ні­за­ваў ка­нал па­стаў­кі нар­ка­тыч­ных срод­каў.

Як па­ве­дам­ілі ў прэс-служ­бе КДБ, нар­ка­ганд­ля­ра за­тры­ма­лі ў 2013 го­дзе ў мо­мант за­клад­кі нар­ко­ты­каў у тай­нік — стог се­на ка­ля тра­сы Ма­гі­лёў — Мсці­слаў. У сто­зе бы­лі зной­дзе­ны по­лі­эты­ле­на­выя скрут­кі з ге­ра­і­нам — ва­гой звыш 25 кг. Уда­ло­ся ўста­на­віць, што боль­шая част­ка пар­тыі нар­ко­ты­ку пры­зна­ча­ла­ся для рэа­лі­за­цыі ў За­ход­няй Еў­ро­пе.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.