Вы тут

Выкрадальніца... веласіпедаў


Су­пра­цоў­ні­кі ад­дзе­ла кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку Пар­ты­зан­ска­га РУ­УС ста­лі­цы за­тры­ма­лі 28-га­до­вую мін­чан­ку, якая па­да­зра­ец­ца ў кра­дзя­жы ве­ла­сі­пе­даў.

Да­рэ­чы, дзяў­чы­ну ўжо не раз су­дзі­лі за кра­дзя­жы, але на шлях вы­праў­лен­ня ста­на­віц­ца не ха­це­ла. «Вы­браў­шы кан­крэт­ную мэ­ту — ве­ла­сі­пе­ды, — яна здзяйс­ня­ла кра­дзя­жы з пад'­ез­даў да­моў. Скра­дзе­нае збы­ва­ла праз ін­тэр­нэт», — па­ве­да­мі­лі ў РУ­УС. На да­па­мо­гу апе­ра­тыў­ні­кам прый­шлі ві­дэа­ка­ме­ры, уста­ля­ва­ныя ў пад'­ез­дах жы­лых да­моў: ужо вя­до­ма пра тры фак­ты кра­дзя­жоў, якія ўчы­ні­ла за­тры­ма­ная дзяў­чы­на.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.