Вы тут

Прэзідэнт разгледзеў кадравыя пытанні


Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка раз­гле­дзеў кад­ра­выя пы­тан­ні. Аб гэ­тым БЕЛ­ТА па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы на­зна­чыў:

Ан­фі­ма­ва Ле­а­ні­да Ва­сіль­е­ві­ча — стар­шы­нёй Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

Ма­ро­за­ва Але­га Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — на­мес­ні­кам стар­шы­ні Дзяр­жаў­на­га ва­ен­на-пра­мыс­ло­ва­га ка­мі­тэ­та;

Па­лу­я­на Іга­ра Іва­на­ві­ча — Над­звы­чай­ным і Паў­на­моц­ным Па­слом Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у Рэс­пуб­лі­цы Ка­лум­бія, Рэс­пуб­лі­цы Ні­ка­ра­гуа і Рэс­пуб­лі­цы Па­на­ма па су­мя­шчаль­ніц­тве.

Прэ­зі­дэнт так­са­ма даў зго­ду на на­зна­чэн­не:

Ра­га­чу­ка Аляк­санд­ра Сця­па­на­ві­ча — стар­шы­нёй Брэсц­ка­га гар­вы­кан­ка­ма;

Краў­чу­ка Ва­дзі­ма Ва­сіль­е­ві­ча — кі­раў­ні­ком ад­мі­ніст­ра­цыі Мас­коў­ска­га ра­ё­на г. Брэс­та;

Мак­сі­мен­кі Аляк­санд­ра Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — пер­шым на­мес­ні­кам стар­шы­ні Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма;

Глуш­ко Рус­ла­на Аляк­санд­ра­ві­ча — стар­шы­нёй Ак­цябр­ска­га рай­вы­кан­ка­ма;

Ліс­ко­ві­ча Вік­та­ра Анд­рэ­е­ві­ча — на­мес­ні­кам стар­шы­ні Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма;

Кар­по­ві­ча Мі­ха­і­ла Кан­стан­ці­на­ві­ча — стар­шы­нёй Лід­ска­га рай­вы­кан­ка­ма;

Кра­па­ка Аляк­санд­ра Пят­ро­ві­ча — кі­раў­ні­ком ад­мі­ніст­ра­цыі Мас­коў­ска­га ра­ё­на г. Мін­ска;

Аў­ся­ні­ка­ва Дзя­ні­са Ва­сіль­е­ві­ча — кі­раў­ні­ком ад­мі­ніст­ра­цыі Пар­ты­зан­ска­га ра­ё­на г. Мін­ска;

Ка­ва­леў­ска­га Ба­ры­са Вік­та­ра­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам дзяр­жаў­на­га вы­твор­ча­га аб'­яд­нан­ня «Ма­гі­лёў­ліфт­маш» — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Ма­гі­лёў­скі за­вод ліф­та­ва­га ма­шы­на­бу­да­ван­ня»;

Лу­кі Юрыя Ген­ры­ха­ві­ча — ды­рэк­та­рам рэс­пуб­лі­кан­ска­га вы­твор­ча­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «За­вод га­зет­най па­пе­ры»;

Якоў­чы­ка Сяр­гея Ры­го­ра­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «На­ву­ко­ва-прак­тыч­ны цэнтр На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук Бе­ла­ру­сі па ме­ха­ні­за­цыі сель­скай гас­па­дар­кі»;

Хру­шчо­ва Сяр­гея Сяр­ге­е­ві­ча — на­мес­ні­кам мі­ніст­ра пры­род­ных рэ­сур­саў і ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­род­дзя;

Пі­ва­ва­ра Ва­сі­ля Пят­ро­ві­ча — ды­рэк­та­рам Дэ­парт­амен­та ве­тэ­ры­нар­на­га і хар­чо­ва­га на­гля­ду Мі­ніс­тэр­ства сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня;

Ба­ба­чо­нак Іры­ны Вя­ча­сла­ваў­ны — ды­рэк­та­рам Дэ­парт­амен­та па прад­пры­маль­ніц­тве Мі­ніс­тэр­ства эка­но­мі­кі;

Вод­чы­ца Мі­ха­і­ла Ва­сіль­е­ві­ча — чле­нам Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма;

За­роў­ска­га Свя­та­сла­ва Ана­толь­е­ві­ча — чле­нам Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.