Вы тут

ПРЫЗЫ — У РОЗЫГРЫШ!


Ра­дасць і хва­ля­ван­не пе­ра­мож­цы зна­ё­мы на­ша­му чы­та­чу мін­ча­ні­ну Ула­дзі­мі­ру Пі­шчу­лі­ну: ён адзін з тых, ка­му не­ка­лі да­стаў­ся га­лоў­ны прыз ад «Звяз­ды». Та­му яго — ча­ла­ве­ка да­свед­ча­на­га і, як ка­жуць, з «лёг­кай ру­кой» — мы за­пра­сі­лі пры­няць удзел у ро­зыг­ры­шы пры­за­во­га фон­ду рэ­клам­най гуль­ні «У цёп­лую зі­му са «Звяз­дою». Ра­зам за стол пе­рад скры­ня­мі з да­сла­ны­мі пад­піс­чы­ка­мі квіт­ка­мі се­ла су­пра­цоў­ні­ца РУП «Бел­пош­та» На­дзея Бась­ко (на здым­ку). Праз ней­кі час у пры­сут­нас­ці су­пра­цоў­ні­каў рэ­дак­цыі бы­ла за­фік­са­ва­на пры­ем­ная для не­ка­то­рых на­шых пад­піс­чы­каў па­дзея. Пра яе рас­па­вя­дае на­ша на­ступ­нае па­ве­дам­лен­не.

15-44

14 каст­рыч­ні­ка 2014 го­да ад­быў­ся ро­зыг­рыш пры­за­во­га фон­ду рэ­клам­най гуль­ні «У цёп­лую зі­му са «Звяз­дою», ар­га­ні­за­та­рам якой з'яў­ля­ец­ца рэ­дак­цый­на-вы­да­вец­кая ўста­но­ва «Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» (УНП 100155376), раз­ме­шча­ная па ад­ра­се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль­ніц­ка­га, 10 А.

Рэ­клам­ная гуль­ня «Пад­пі­шы­ся на «Звяз­ду» за­рэ­гіст­ра­ва­на Мі­ніс­тэр­ствам ганд­лю Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 1 ве­рас­ня 2014 го­да (па­свед­чан­не №2422) і пра­во­дзіц­ца на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь з 6 ве­рас­ня па 31 снеж­ня 2014 го­да ўключ­на ся­род пад­піс­чы­каў га­зе­ты «Звяз­да» чац­вёр­та­га квар­та­ла або дру­го­га паў­год­дзя 2014 го­да.

Удзел у гуль­ні пры­ня­лі 260 пад­піс­чы­каў га­зе­ты «Звяз­да». Пры­за­вы фонд гуль­ні ра­зы­гра­ны поў­нас­цю.

Пры­зы ся­род удзель­ні­каў гуль­ні раз­мер­ка­ва­лі­ся на­ступ­ным чы­нам:

Цеп­ла­вен­ты­ля­тар Electrolux EFH/С-2115, РФ, вый­гра­лі:

Ва­лін­скі Пётр Лу­кіч, в. Стай­кі Іва­цэ­віц­ка­га ра­ё­на Брэсц­кай вобл.;

Ня­дзвед­ская Яў­ге­нія Іва­наў­на, в. Ка­маі Па­стаў­ска­га ра­ё­на Ві­цеб­скай вобл.;

Ва­раб'­ё­ва Дзі­на Паў­лаў­на, г. Го­мель;

Лях Аляк­сандр Юль­я­на­віч, г. Дзят­ла­ва Гро­дзен­скай вобл.;

Апа­на­се­віч Іван Ада­ма­віч, г. Ма­гі­лёў;

Гу­шча Ала Ула­дзі­мі­ра­ўна, в. За­азер'е Ня­свіж­ска­га ра­ё­на Мін­скай вобл.;

Шкут Ана­толь Кан­стан­ці­на­віч, г. Мінск;

Су­пер­прыз — хле­ба­печ Oursson BM 1000JY/SS, Кі­тай, вый­граў:

Ста­хоў­скі Аляк­сандр Іва­на­віч, в. Вя­зын­ка Ма­ла­дзе­чан­ска­га ра­ё­на Мін­скай вобл.

Він­шу­ем пе­ра­мож­цаў!

Тэ­ле­фон для да­ве­дак па пы­тан­нях пра­вя­дзен­ня рэ­клам­най гуль­ні: (017) 287 18 38.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.