Вы тут

Лепшы час для пабелкі


Па­бел­ка — ад­но з най­важ­ней­шых пра­фі­лак­тыч­ных ме­ра­пры­ем­стваў у жыц­ці са­ду. Най­больш эфек­тыў­на ра­біць яе два ра­зы ў год: да і пас­ля сну. Каб бы­ло пра­сцей вы­зна­чыц­ца з тэр­мі­на­мі — звяр­ні­це ўва­гу на на­ся­ко­мых. Уво­сень фар­буй­це рас­лі­ны, ка­лі шкод­ні­кі сыш­лі ў спяч­ку, у вяс­но­вы пе­ры­яд — па­куль яны яшчэ не абу­дзі­лі­ся. Да­свед­ча­ныя са­доў­ні­кі рэ­ка­мен­ду­юць во­сен­ню пра­во­дзіць ме­ра­пры­ем­ствы пас­ля ліс­та­па­да. Але вар­та ўліч­ваць, што бя­ліць штам­бы не­аб­ход­на пры плю­са­вай тэм­пе­ра­ту­ры. Вель­мі важ­на каб рас­твор, якім бе­ляць, доб­ра пе­ра­нёс даждж­лі­вае на­двор'е і не змыў­ся ва­дой.

16-6

Аба­вяз­ко­вая па­бел­ка дрэў во­сен­ню ажыц­цяў­ля­ец­ца для пра­фі­лак­тыч­ных мэт. На­не­се­ны на ства­лы дрэў вап­на­вы слой за­бяс­печ­вае аба­ро­ну ад мік­ра­ар­га­ніз­маў, якія па­ра­зі­ту­юць, па­та­ген­ных грыб­коў і на­ся­ко­мых-шкод­ні­каў. Па­бел­ка пас­ля зі­мы вы­кон­вае ў асноў­ным дэ­ка­ра­тыў­ныя функ­цыі і аба­ра­няе на­са­джэн­ні ад со­неч­на­га ўздзе­ян­ня, а не за­бяс­печ­вае аба­ро­ну ад ага­род­ных па­ра­зі­таў і ін­фек­цый.

Са­доў­ні­кі час­та на­ра­ка­юць, што пра­віль­на пры­га­та­ва­ная імі га­ша­ная вап­на з глі­най і мед­ным ку­пар­ва­сам, на­не­се­ная на дрэ­вы, па­шкодж­вае ка­ру або пры­во­дзіць да эро­зіі. На жаль, мно­гія блы­та­юць звы­чай­ны мел з вап­най, сла­ба раз­бі­ра­ю­чы­ся ва ўлас­ці­вас­цях рэ­чы­ваў. Пер­шы з'яў­ля­ец­ца бяс­шкод­ным нейт­раль­ным кар­ба­на­там каль­цыю, а дру­гая — ак­тыў­най яго ас­но­вай, здоль­най «з'ес­ці» жы­вую ар­га­ні­ку.

Для пры­га­та­ван­ня рас­тво­ру для па­бел­кі дрэў лепш вы­ка­рыс­тоў­ваць мел у су­ме­сі з глі­най, акры­ла­вай або во­да­эмуль­сій­най фар­бай, з да­дан­нем жа­лез­на­га ку­пар­ва­су во­сен­ню, а мед­на­га — вяс­ной.

Акры­ла­вая фар­ба ад­роз­ні­ва­ец­ца па са­ста­ве, і вы­бі­раць су­месь вар­та на асно­ве ПВА, а не сі­лі­ко­на­вую або ві­ні­ла­вую, якая бла­кі­руе ўсе ка­пі­ляр­ныя по­ры дрэ­ва сва­ёй плён­кай.

Звы­чай­на рас­твор для па­бел­кі ро­бяць з 2,5 кг ме­лу, 250 г жа­лез­на­га ку­пар­ва­су (300 г мед­на­га), 1 кг глі­ны і шклян­кі акры­ла­вай фар­бы. Усе кам­па­не­нты раз­меш­ва­юць да ад­на­род­най кан­сіс­тэн­цыі смя­та­ны ў вяд­ры ва­ды. За­мест фар­бы так­са­ма мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць 150 г ка­зе­і­на­ва­га клею.

Каб на­не­се­ны рас­твор не змыў­ся апад­ка­мі і не раз­бу­раў­ся снеж­ным по­кры­вам, па­бе­ле­ныя ства­лы ня­шчыль­на аб­мот­ва­юць раз­рэ­за­ны­мі па пе­ры­мет­ры бе­лы­мі або ма­та­вы­мі смец­це­вы­мі па­ке­та­мі. Плён­ка не толь­кі аба­ра­няе ад змы­ван­ня, але і за­сце­ра­гае ствол дрэ­ва ад со­неч­ных апё­каў і слу­жыць по­ясам-пе­ра­шко­дай для на­ся­ко­мых-па­ра­зі­таў, якія поў­за­юць.

Пе­рад ма­ляр­ны­мі ра­бо­та­мі ства­лы пла­до­вых куль­тур за­чы­шча­юць дроб­най плас­ты­ка­вай шчот­кай ад грыб­ко­вых утва­рэн­няў, лі­шай­ні­каў і мёрт­вай ка­ры. Све­жыя, буй­ныя рас­ко­лі­ны і па­шко­джа­ныя дуп­лы пас­ля за­чыст­кі ле­чаць са­до­вым ва­рам ці спе­цы­яль­ны­мі са­до­вы­мі ан­ты­бак­тэ­ры­яль­ны­мі рас­тво­ра­мі. Пры ачы­шчэн­ні па­верх­няў па­жа­да­на па­да­слаць ня­тка­ны ма­тэ­ры­ял, тка­ні­ну або плён­ку, каб за­тым вы­нес­ці з участ­ка смец­це і спа­ліць.

Пра­фі­лак­тыч­ная па­бел­ка дрэў во­сен­ню ажыц­цяў­ля­ец­ца на вы­шы­ню ства­ла. Пы­тан­не аб мэ­та­згод­нас­ці бя­лен­ня шкі­лет­ных га­лін (гэ­та зна­чыць, прак­тыч­на па­ло­вы вы­шы­ні дрэ­ва) за­ста­ец­ца ся­род са­да­во­даў ад­кры­тым.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.