Вы тут

Фінансам уключылі «Фарсаж»


Гэ­ты­мі дня­мі ва ўсіх пунк­тах аб­слу­гоў­ван­ня па сіс­тэ­ме BLІZКО най­буй­ней­шы банк кра­і­ны па­чаў вы­кон­ваць но­вую па­слу­гу па ажыц­цяў­лен­ні пе­ра­во­даў «Фар­саж», па­ве­да­мі­лі ка­рэс­пан­дэн­ту «Звяз­ды» ў прэс-служ­бе Бе­ла­рус­бан­ка.

З да­па­мо­гай гэ­тай па­слу­гі клі­ен­там фі­нан­са­вай уста­но­вы пра­па­ну­ец­ца маг­чы­масць ад­праў­кі пе­ра­во­даў у больш чым 23 ты­ся­чы ад­дзя­лен­няў пош­ты на тэ­ры­то­рыі Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі і атры­ман­ня гро­шай ад­туль. Пе­ра­во­ды «Фар­саж» ажыц­цяў­ля­юц­ца толь­кі ў ра­сій­скіх руб­лях. Пла­та за апе­ра­цыю скла­дае 1,8% ад су­мы (але не менш за 149 ра­сій­скіх руб­лёў).

У Ра­сіі пе­ра­во­ды «Фар­саж» ста­лі ад­ной з са­мых за­па­тра­ба­ва­ных фі­нан­са­вых па­слуг пош­ты, па­коль­кі з'яў­ля­юц­ца на­дзей­ным і зруч­ным спо­са­бам пе­ра­лі­чэн­ня гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ным асо­бам. Усё боль­шую па­пу­ляр­насць яны зна­хо­дзяць дзя­ку­ю­чы да­ступ­най ца­не і вы­со­кай хут­ка­сці да­стаў­кі. У на­шай кра­і­не на ба­зе ад­дзя­лен­няў Бе­ла­рус­бан­ка пе­ра­во­ды «Фар­саж» мож­на атры­маць ці ад­пра­віць у 475 пунк­тах аб­слу­гоў­ван­ня па сіс­тэ­ме BLІZKO.

Сяр­гей КУР­КАЧ

 

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.