Вы тут

Вучаць чэмпіёны «салодкай» справе


У На­цы­я­наль­ным гіс­та­рыч­ным му­зеі прай­шоў май­стар-клас «Ша­ка­лацье-па­чат­ко­вец». Удзел у ім узя­лі дзе­ці са шмат­дзет­ных сем'­яў, а таксама вя­до­мых бе­ла­рус­кіх спарт­сме­нак — шмат­ра­зо­вай чэм­пі­ён­кі све­ту па лет­нім бія­тло­не Воль­гі На­за­ра­вай, чэм­пі­ён­кі Алім­пій­скіх гуль­няў 2014 го­да па фрыс­тай­ле Алы Цу­пер, чэм­пі­ён­кі Еў­ро­пы па лёг­кай ат­ле­ты­цы Ма­ры­ны Ар­за­ма­са­вай. Пад кі­раў­ніц­твам ша­ка­лацье Ні­ка­ля кож­ны з удзель­ні­каў ства­рыў са­лод­кі су­ве­нір. Так­са­ма ад­бы­ла­ся прэ­зен­та­цыя трох ша­ка­лад­ных кар­цін ад зо­рак бе­ла­рус­ка­га спор­ту. Ар­га­ні­за­та­ры ме­ра­пры­ем­ства — Мі­ніс­тэр­ства спор­ту і ту­рыз­му, На­цы­я­наль­ны гіс­та­рыч­ны му­зей, Му­зей ша­ка­ла­ду Nіkolya.

[caption id="attachment_57669" align="alignnone" width="600"]18-7 Ша­ка­лацье Ні­ка­ля і Ала Цу­пер з дач­кой Лі­зай.[/caption]

[caption id="attachment_57671" align="alignnone" width="600"]18-9 Ма­ры­на Ар­за­ма­са­ва з дач­кой Аляк­санд­рай.[/caption]

18-8

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.