Вы тут

Яшчэ адна краіна ўводзіць абавязковы прызыў у армію для жанчын


Пар­ла­мент Нар­ве­гіі ўхва­ліў за­кон, згод­на з якім нар­веж­скія жан­чы­ны аба­вя­за­ны бу­дуць слу­жыць у вой­ску, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы. Нар­ве­гія ста­не пер­шай кра­і­най у Еў­ро­пе, якая пры­зы­вае на аба­вяз­ко­вую служ­бу жан­чын. Тэр­мін служ­бы скла­дзе ад 7 да 19 ме­ся­цаў. Усе жан­чы­ны ка­ра­леў­ства, якія на­ра­дзі­лі­ся ў 1997 го­дзе і паз­ней, бу­дуць аба­вя­за­ны ад­слу­жыць ва ўзбро­е­ных сі­лах па да­сяг­нен­ні 19‑га­до­ва­га ўзрос­ту. За­кан­чва­ец­ца пры­зыў­ны ўзрост толь­кі ў 44 га­ды.

До­ля жан­чын ва ўзбро­е­ных сі­лах Нар­ве­гіі сён­ня не пе­ра­вы­шае 13%. Да пры­няц­ця но­ва­га за­ко­ну ў Нар­ве­гіі, як і ў боль­шас­ці еў­ра­пей­скіх кра­ін, жан­чы­ны маг­лі доб­ра­ах­вот­на за­пі­сац­ца на служ­бу ва ўзбро­е­ныя сі­лы. Усе­агуль­ны вай­ско­вы аба­вя­зак для жан­чын уве­дзе­ны ў Із­ра­і­лі, Паў­ноч­най Ка­рэі і Ма­лай­зіі.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.