Вы тут

Прэпараты ад кашлю — пустая трата грошай?


Не­ка­то­рыя ін­грэ­ды­ен­ты та­кіх ле­каў са­праў­ды па­ляп­ша­юць стан у цэ­лым, зні­ма­ю­чы за­кла­дзе­насць но­са і га­рач­ку. Ад­нак са­мы дзейс­ны ме­тад па­збаў­лен­ня ад каш­лю — хат­нія срод­кі з лі­мо­нам або мё­дам, пі­ша Thе Dаіlу Mаіl. Спра­ва ў тым, што хут­ка па­зба­віц­ца ад каш­лю, спра­ва­ка­ва­на­га ві­рус­най ін­фек­цы­яй, нель­га. Ён сам прой­дзе, ка­лі іму­ні­тэт цал­кам спра­віц­ца з ві­ру­сам, вы­да­ліў­шы яго з це­ла. Па сло­вах док­та­ра Ці­ма Ба­лар­да, ві­цэ-стар­шы­ні Ка­ра­леў­ска­га ка­ле­джа ўра­чоў агуль­най прак­ты­кі, мно­гія з раз­рэ­кла­ма­ва­ных ле­каў су­праць каш­лю да та­го ж змя­шча­юць шмат цук­ру. На­прык­лад, у тыд­нё­вай до­зе для да­рос­ла­га столь­кі ж цук­ру, што і ў пя­ці ба­тон­чы­ках Mаrs. У сваю чар­гу, аба­рон­цы ле­ка­вых срод­каў апраўд­ва­юц­ца: іх прэ­па­ра­ты зу­сім і не па­він­ны па­збаў­ляць ад каш­лю. Яны прос­та зды­ма­юць па­боч­ныя сімп­то­мы. Ба­лард пры­знае, што не­ка­то­рым ле­кі мо­гуць да­па­маг­чы. Але ка­лі ка­шаль не прай­шоў менш чым за 3 тыд­ні, трэ­ба іс­ці да ўра­ча. Тры­вож­ны­мі сімп­то­ма­мі так­са­ма з'яў­ля­юц­ца кроў пры каш­лі, ды­ха­ві­ца, га­рач­ка, зблы­та­насць свя­до­мас­ці.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.