Вы тут

Версальскі баль у Лошыцкім парку


Ло­шыц­кі парк да гэ­та­га ча­су за­хоў­вае сваю ра­ман­тыч­ную ча­роў­насць і та­ем­насць, якая ні­бы­та ахут­вае ўсіх, хто пра­гуль­ва­ец­ца па яго ці­хіх, праз­рыс­тых але­ях... Маг­чы­ма, та­му ба­бі­на ле­та так на­доў­га сё­ле­та за­тры­ма­ла­ся, што за­блу­ка­ла ў яго зя­лё­ных ку­точ­ках, ледзь кра­ну­тых ня­кід­кай во­сень­скай па­за­ло­тай...

18-32 18-3318-31 18-30

З па­чат­ку каст­рыч­ні­ка і да са­май яго ся­рэ­дзі­ны на­двор'е пес­ці­ла нас цёп­лы­мі дзянь­ка­мі, за­ва­рож­ва­ю­чы стра­ка­тас­цю і пыш­нас­цю стро­яў во­сень­скіх дрэў. Сот­ні мін­чан удзель­ні­ча­юць у гэ­тым раз­ві­таль­ным ба­лі пры­ро­ды ў ад­ным з са­мых вя­лі­кіх ста­ліч­ных пар­каў. Тут бавяць час ма­ла­дыя ма­мы і ба­бу­лі з дзець­мі, пры­зна­ча­юць спат­кан­ні за­ка­ха­ныя, гуляюць вя­сель­ныя па­ры... Ну а тыя, ка­му вель­мі па­шан­цуе, мо­гуць уба­чыць дэ­фі­ле ў кас­цю­мах ХІХ ста­год­дзя, якія ла­дзяць удзель­ні­кі мін­скай сту­дыі гіс­та­рыч­на­га тан­ца «Вер­саль». Во­сень­скі баль пра­цяг­ва­ец­ца... І пра­цяг­вае здзіў­ляць!

Анатоль Кляшчук.

Фота аўтара.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.