Вы тут

ХТО КНІЖКІ ЧЫТАЕ, ТОЙ РОЗУМ МАЕ!


Кніж­ны фонд на­шай сель­скай біб­лі­я­тэ­кі — 1300 асоб­ні­каў, 420 чы­та­чоў. Асаб­лі­вай па­пу­ляр­нас­цю ка­рыс­та­юц­ца бе­ла­рус­кія вы­дан­ні, а так­са­ма га­зе­ты «Звяз­да», «Го­мель­ская праў­да», «Лі­та­ра­ту­ра і мас­тац­тва», «Доб­руш­скі край», ча­со­пі­сы «Але­ся», «Род­ная пры­ро­да», «По­лы­мя», «Ма­ла­досць»...

Асаб­лі­вая ўва­га юным чы­та­чам, бо кні­гі — яны ж да­рад­чы­кі, яны ж сяб­ры. Та­му дзя­цей лепш з ма­лен­ства пры­ву­чаць да чы­тан­ня, каб па­шы­раць кру­га­гляд, раз­ві­ваць мыс­лен­не, каб фар­мі­ра­ваць свя­до­масць, а ўрэш­це, каб ле­пей ву­чыц­ца, каб не па­мы­ляц­ца ў вы­ба­ры жыц­цё­вых каш­тоў­нас­цяў. Не­здар­ма ж іс­нуе вы­слоўе: «Хто кніж­кі чы­тае, той ро­зум мае!»

А чы­таць іх трэ­ба заў­сё­ды. Для вуч­няў мяс­цо­вай ба­за­вай шко­лы на­ша біб­лі­я­тэ­ка ар­га­ні­за­ва­ла ак­цыю «У кні­жак ня­ма ка­ні­ку­лаў», лі­та­ра­тур­ную вік­та­ры­ну, кон­курс «Ву­лі­ца чы­та­ю­чых дзе­так». Пе­ра­мож­цы атры­ма­лі са­лод­кія пры­зы, су­ве­ні­ры.

Не за­бы­ты ў нас і ве­тэ­ра­ны пра­цы. Не­ка­то­рым з іх кніж­кі і ча­со­пі­сы вы­да­юц­ца з да­стаў­кай на дом. Для іх жа, на­шых па­ва­жа­ных на­вед­валь­ні­каў, мы, ра­зам з ра­бот­ні­ка­мі мяс­цо­ва­га клу­ба, пла­ну­ем па­ста­ян­на ла­дзіць кан­цэр­ты, ці­ка­выя ве­ча­ры­ны і гу­тар­кі.

Ад­ной з іх ста­ла, у пры­ват­нас­ці, су­стрэ­ча з вя­до­май пісь­мен­ні­цай і зям­ляч­кай Ган­най Атро­шчан­кай, прос­та пе­ра­ка­на­най, што дзе­цям да са­ма­стой­на­га жыц­ця трэ­ба рых­та­вац­ца не толь­кі з да­па­мо­гай баць­коў і на­стаў­ні­каў, але і доб­рых кні­жак.

Але­на Дзер­га­чо­ва,

біб­лі­я­тэ­кар Ва­сіль­еў­скай сель­скай біб­лі­я­тэ­кі.

Доб­руш­скі ра­ён

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.