Вы тут

Дамаўляемся аб пенсіях у рамках ЕАЭС


Змя­няць бе­ла­рус­кае пен­сій­нае за­ка­на­даў­ства ў су­вя­зі з утва­рэн­нем Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за не пла­ну­ец­ца. Пра гэ­та па­ве­да­мі­ла на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны На­тал­ля Му­раш­ке­віч на ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны «Пен­сій­нае за­бес­пя­чэн­не на асно­ве між­на­род­ных да­га­во­раў (па­гад­нен­няў)».

Па сло­вах На­тал­лі Му­раш­ке­віч, у су­вя­зі з пад­пі­сан­нем да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе на па­рад­ку дня ста­іць пы­тан­не пад­рых­тоў­кі шмат­ба­ко­ва­га між­на­род­на­га да­га­во­ра аб су­пра­цоў­ніц­тве ў га­лі­не пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня ў рам­ках са­ю­за. Гэ­ты да­га­вор бу­дзе пра­ду­гледж­ваць раз­мер­ка­ван­не аба­вя­за­цель­стваў дзяр­жаў па пры­зна­чэн­ні і вы­пла­це пен­сій за сфар­мі­ра­ва­ныя на іх тэ­ры­то­рыі пен­сій­ныя пра­вы. Ця­пер экс­пер­та­мі вя­дзец­ца пра­ца над пра­ек­там кан­цэп­цыі гэ­та­га да­га­во­ра.

Пра­ца над за­клю­чэн­нем да­га­во­раў па пен­сій­ных пы­тан­нях так­са­ма вя­дзец­ца з Чэ­хі­яй, Эс­то­ні­яй і Поль­шчай. У пры­ват­нас­ці, ужо ў кан­цы ліс­та­па­да гэ­та­га го­да ў Мін­ску пла­ну­ец­ца пра­вя­дзен­не экс­перт­ных кан­суль­та­цый па за­клю­чэн­ні да­га­во­ра з Поль­шчай.

Пры рас­пра­цоў­цы між­на­род­ных да­га­во­раў у га­лі­не пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня прын­цы­по­вым з'яў­ля­ец­ца пы­тан­не пры­знан­ня ў якас­ці пе­ры­я­ду фар­мі­ра­ван­ня пен­сій­ных пра­воў гра­ма­дзян ча­су іх пра­цы да за­клю­чэн­ня да­га­во­ра і раз­мер­ка­ван­ня фі­нан­са­вай «ад­каз­нас­ці» па­між дзяр­жа­ва­мі — ба­ка­мі да­га­во­ра за пры­зна­ныя пен­сій­ныя пра­вы.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.