Вы тут

Праектаванне будынкаў па-бельгійску


У чац­вер у на­шу кра­і­ну пры­бу­дзе дэ­ле­га­цыя дзе­ла­вых ко­лаў Бель­гіі, якую ўзна­ча­ліць прэ­зі­дэнт Фла­манд­скай ганд­лё­ва-пра­мыс­ло­вай па­ла­ты Ра­сіі, Ка­зах­ста­на і Бе­ла­ру­сі Ка­рэл ван Ха­а­рэ­бек, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе Бе­ла­рус­кай ганд­лё­ва-пра­мыс­ло­вай па­ла­ты.

У ме­жах ві­зі­ту прой­дуць дзе­ла­выя пе­ра­мо­вы з бель­гій­скі­мі кам­па­ні­я­мі. Пас­ля афі­цый­на­га ад­крыц­ця за­пла­на­ва­на пад­пі­сан­не па­гад­нен­ня аб су­пра­цоў­ніц­тве па­між Мін­скім ад­дзя­лен­нем БелГПП і Фла­манд­скай ганд­лё­ва-пра­мыс­ло­вай па­ла­тай Ра­сіі, Ка­зах­ста­на і Бе­ла­ру­сі.

Прад­стаў­ні­кі бель­гій­скіх кам­па­ній пра­па­ну­юць бе­ла­рус­кім прад­пры­ем­ствам ін­вес­та­ван­не су­мес­ных пра­ек­таў па роз­ных кі­рун­ках. У пер­шую чар­гу га­вор­ка ідзе аб пра­ек­та­ван­ні і бу­даў­ніц­тве бу­дын­каў, вы­твор­час­ці і ўста­ноў­цы ві­дэа­сцен для дыс­пет­чар­скіх і сі­ту­а­цый­ных цэнт­раў; аб ства­рэн­ні су­час­ных прад­пры­ем­стваў па вы­рошч­ван­ні ланд­шафт­ных і дэ­ка­ра­тыў­ных рас­лін, све­жай га­род­ні­ны, са­да­ві­ны і інш.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.