Вы тут

Саджанцы з «траўмай»


Бы­вае, што ў на­бы­та­га са­джан­ца вы­яў­ля­ец­ца якая-не­будзь траў­ма. Са­джа­нец пры­жы­вец­ца і аба­вяз­ко­ва бу­дзе пла­да­но­сіць, ка­лі сту­пень па­шко­джан­ня не па­гі­бель­ная для яго, а ля­чэн­не пра­во­дзіц­ца пра­віль­на.

Па­шко­джа­на над­зем­ная част­ка

Ка­лі ў са­джан­ца на­па­ло­ву ці больш аб­ла­ма­ныя 1-2 шкі­лет­ныя га­лін­кі кро­ны, то пас­ля па­сад­кі не­аб­ход­на пра­вес­ці аб­ра­за­нне. Пры гэ­тым па­шко­джа­ныя га­лін­кі трэ­ба аб­рэ­заць ні­жэй мес­ца зло­му на ад­ну зда­ро­вую пу­пыш­ку.

Ка­лі зла­ма­ны ля мес­ца ады­хо­джан­ня ад ства­ла 1-2 асноў­ныя га­лін­кі, то іх не­аб­ход­на аку­рат­на зрэ­заць ў мес­цы зло­му. Ра­ны, якія ўтва­ры­лі­ся пас­ля гэ­та­га на ства­ле, аба­вяз­ко­ва за­чы­шча­юць на­жом і за­маз­ва­юць са­до­вым ва­рам. Пра­вёў­шы гэ­тую ра­бо­ту, са­джа­нец мож­на вы­са­дзіць на па­ста­ян­нае мес­ца.

Ка­лі ў са­джан­ца з ад­на­го бо­ку на штам­бе здзёр­тая ка­ра і ага­лі­ла­ся драў­ні­на, то ра­ну так­са­ма не­аб­ход­на за­чыс­ціць вост­рым на­жом і за­ма­заць са­до­вым ва­рам.

Ка­лі ваш са­джа­нец зла­ма­ны ля штам­ба вы­шэй мес­ца пры­шчэп­кі, то яго лепш вы­са­дзіць на ча­со­вае мес­ца. На па­ста­ян­нае мес­ца та­кую рас­лі­на па­жа­да­на пе­ра­мя­шчаць толь­кі пас­ля ад­наў­лен­ня. Пе­рад па­сад­кай не­аб­ход­на зрэ­заць са­джа­нец ні­жэй мес­ца пе­ра­ло­му, але не да­хо­дзя­чы да мес­ца пры­шчэп­кі. З ча­сам на пянь­ку, які ўтва­рыў­ся, ад­рас­туць ма­ла­дыя па­раст­кі. З іх вы змо­жа­це вы­браць са­мы моц­ны і ўжо з яго сфар­мі­ра­ваць но­вы са­джа­нец.

Ка­лі вы­явіў­ся пе­ра­лом штам­ба ні­жэй мес­ца пры­шчэп­кі, то спра­віц­ца з та­кой праб­ле­май змо­жа толь­кі са­доў­нік, які ва­ло­дае тэх­ні­кай пры­шчэп­кі. Пас­ля пра­вя­дзен­ня аб­рэз­кі са­джан­ца ні­жэй мес­ца пры­шчэп­кі яго вы­са­джва­юць на ад­наў­лен­не. З ма­ла­дых па­раст­каў, якія ад­рас­туць, вы­бі­ра­юць са­мы моц­ны і пры­шчап­ля­юць на ім жа­да­ны га­ту­нак.

Па­шко­джа­на пад­зем­ная част­ка

Ка­ра­нё­вая сіс­тэ­ма са­джан­ца мае вель­мі ка­рот­кія асноў­ныя ка­ра­ні (7—10 см за­мест не­аб­ход­ных 30—35 см). Гэ­та вы­нік ня­пра­віль­на­га вы­коп­ван­ня. Для ад­наў­лен­ня та­кой рас­лі­ны трэ­ба вы­са­дзіць яе асоб­на і пе­ра­са­джваць у сад толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі са­джа­нец змо­жа ад­на­віц­ца. Пе­рад па­сад­кай па­шко­джа­на­га са­джан­ца не­аб­ход­на зба­лан­са­ваць стра­ча­ную ка­ра­нё­вую сіс­тэ­му і на­яў­ную над­зем­ную част­ку. Для гэ­та­га да­вя­дзец­ца пра­вес­ці іс­тот­нае аб­ра­за­нне кро­ны, па­кі­нуў­шы 1/3 кож­най асноў­най га­лін­кі. Усе ліш­нія га­лін­кі не­аб­ход­на вы­ра­заць.

Уваж­лі­ва агледзь­це ка­ра­ні і за­чыс­ці­це ра­ны на буй­ных ка­ра­нях, пас­ля ча­го за­маж­це іх са­до­вым ва­рам. Пас­ля па­сад­кі са­джан­ца не­аб­ход­на па­ліць яго і за­муль­чы­ра­ваць гле­бу пе­ра­гно­ем ці тор­фам. Трэ­ба пад­трым­лі­ваць вы­со­кую віль­гот­насць гле­бы і ў да­лей­шым. Ка­лі да во­се­ні са­джа­нец дасць ра­зет­кі ліс­ця або не­вя­лі­кія пры­рос­ты, то яго па­кі­да­юць на да­рошч­ван­не яшчэ на год. І толь­кі по­тым са­джа­нец мож­на пе­ра­са­джваць. Ка­лі ж не­ка­то­рыя га­лін­кі на рас­лі­не за­сох­лі, а ліс­ця ня­ма зу­сім, то гэ­та зна­чыць, што да­па­маг­чы са­джан­цу не атры­ма­ла­ся.

Ка­лі ў са­джан­ца ка­ра­ні з са­рва­най ка­рой або з рас­пляс­ка­ны­мі кан­ца­мі, гні­лыя і пад­су­ша­ныя, то іх не­аб­ход­на зрэ­заць на­жом да зда­ро­ва­га мес­ца. Зда­ро­выя ка­ра­ні на па­пя­роч­ным зрэ­зе ма­юць бе­лы ко­лер. Зрэз пры гэ­тым па­ві­нен быць роў­ным і мець як ма­га мен­шую па­верх­ню. Ка­ля зрэ­зу аба­вяз­ко­ва па­він­ны быць дроб­ныя ка­рэнь­чы­кі. Ка­лі вы­ка­наць зрэз пра­віль­на, то на ім до­сыць хут­ка ўтво­рыц­ца ка­люс — но­вая тка­ні­на. З яе ў да­лей­шым ра­за­ўюц­ца ма­ла­дыя ка­ра­ні.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.