Вы тут

Саюзны бюджэт адобраны


А ў на­ступ­ным го­дзе мы атры­ма­ем 23 млн тон ра­сій­скай наф­ты

На па­рад­ку дня са­юз­на­га Саў­мі­на бы­ло 35 пы­тан­няў, якія ты­чы­лі­ся ўсіх сфер дзей­нас­ці Са­юз­най дзяр­жа­вы. Пас­ля па­ся­джэн­ня стар­шы­ня ўра­да Ра­сіі Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў за­явіў, што Бе­ла­русь і Ра­сія зна­хо­дзяц­ца за адзін крок ад пры­няц­ця кан­чат­ко­вых ра­шэн­няў па не­каль­кіх ін­тэ­гра­цый­ных пра­ек­тах, за­ўва­жыў­шы, што «вя­до­ма, кан­чат­ко­выя ра­шэн­ні па­ві­нен пры­няць бе­ла­рус­кі бок, па­коль­кі гэ­та ты­чыц­ца пры­ва­ты­за­цыі».

Прэм'­ер-мі­ністр Бе­ла­ру­сі Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч пад­крэс­ліў, што ін­тэ­гра­цый­ныя пра­ек­ты Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі з'яў­ля­юц­ца скла­да­ны­мі і па­тра­бу­юць асаб­лі­вай ува­гі з бо­ку ўра­даў дзвюх кра­ін. «Сён­ня мы да­да­лі яшчэ адзін пра­ект у га­лі­не хі­міч­ных ні­цяў і ва­лок­наў для су­мес­на­га аб­мер­ка­ван­ня», — ска­заў кі­раў­нік ура­да Бе­ла­ру­сі. Ён так­са­ма вы­ка­заў сваю зго­ду з тым, што «да но­ва­га го­да ха­ця б два пра­ек­ты ба­кі па­він­ны пад­пі­саць».

Ця­пер Бе­ла­русь і Ра­сія вя­дуць ра­бо­ту па пя­ці ін­тэ­гра­цый­ных пра­мыс­ло­вых пра­ек­тах: аў­та­ма­біль­ны хол­дынг «Рас­бел­аў­та» (ААТ «МАЗ» — ААТ «Ка­мАЗ»), ААТ «Ін­тэ­грал» і ААТ «Ра­сій­ская элект­ро­ні­ка», ААТ «Мін­скі за­вод ко­ла­вых ця­га­чоў» і ГК «Рас­тэх­на­ло­гіі», ААТ «Пе­ленг» і Фе­дэ­раль­нае кас­міч­нае агенц­тва «Рас­кос­мас», ААТ «Грод­на Азот» і ААТ «Мі­не­раль­на-хі­міч­ная кам­па­нія «Еў­ра­Хім» аль­бо ін­шы парт­нёр.

Са­юз­ны Саў­мін за­цвер­дзіў ін­ды­ка­тыў­ныя ба­лан­сы па­ліў­на-энер­ге­тыч­ных рэ­сур­саў на 2015 год. Пра­ду­гледж­ва­ец­ца, што ў Бе­ла­русь па­сту­піць 23 млн т наф­ты, у тым лі­ку 22 млн т тру­ба­пра­вод­ным транс­пар­там. Ад­па­вед­на, Бе­ла­русь па­ста­віць у Ра­сію наф­та­пра­дук­ты ва ўзгод­не­ных аб'­ёмах. На па­ся­джэн­ні са­юз­на­га Саў­мі­на ў Мін­ску так­са­ма адоб­ра­ны пра­ект бюд­жэ­ту Са­юз­най дзяр­жа­вы на 2015 год у па­ме­ры амаль 5 млрд ра­сій­скіх руб­лёў, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.