Вы тут

Вайсковыя строі ад «Моны»


23-39

Швач­кі, што пра­цу­юць на по­лац­кім ААТ «Мо­на», без пра­цы не бы­ва­юць. Уя­ві­це са­бе — за ме­сяц шы­юць ні мно­га ні ма­ла 20 ты­сяч фор­мен­ных са­ро­чак. Гэ­тае стро­гае адзен­не ідзе на па­трэ­бы ра­сій­скіх сі­ла­вых струк­тур. Па­трэ­ба ў пра­дук­цыі по­лац­кіх шва­чак вя­лі­кая — пры­клад­на міль­ён штук на год. Гэ­ты пра­ект па­ча­лі рэа­лі­зоў­ваць у жніў­ні, а ўжо ў каст­рыч­ні­ку вый­шлі на за­пла­на­ва­ныя ма­гут­нас­ці. Каб спра­віц­ца з вя­лі­кім аб'­ёмам за­ка­зу, прад­пры­ем­ства на­бы­ло спе­цы­яль­нае швей­нае аб­ста­ля­ван­не. Але ча­ла­ве­чы фак­тар у гэ­тай штуч­най ра­бо­це па-ра­ней­ша­му са­мы важ­ны, та­му на кож­ным участ­ку па­тра­бу­ец­ца ўваж­лі­васць і ад­каз­насць. Гэ­та доб­ра ра­зу­ме­юць усе су­пра­цоў­ні­кі прад­пры­ем­ства, у тым лі­ку май­стар бры­га­ды Свят­ла­на Лей­спук і ўпа­коў­шчы­ца Воль­га Асін­ская.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.