Пенсія без межаў


Спе­цы­я­ліс­ты Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны ад­ка­за­лі на пы­тан­ні аб пен­сі­ях пры зме­не мес­ца жы­хар­стве 21 каст­рыч­ні­ка на сай­це Мінп­ра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны прай­шла ан­лайн-кан­фе­рэн­цыя на тэ­му «Пен­сій­нае за­бес­пя­чэн­не на пад­ста­ве між­на­род­ных да­га­во­раў (па­гад­нен­няў)». Са­мыя ці­ка­выя для на­шых чы­та­чоў вы­трым­кі з вір­ту­аль­на­га дыя­ло­гу мы пра­па­ну­ем ва­шай ува­зе.

— З'яў­ля­ю­ся гра­ма­дзя­ні­нам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2000 го­дзе па­ехаў на за­роб­кі ў Ра­сію, дзе пра­цую да гэ­та­га ча­су. Ці зма­гу я атрым­лі­ваць ра­сій­скую пен­сію?

— Згод­на з Да­га­во­рам з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй аб су­пра­цоў­ніц­тве ў га­лі­не са­цы­яль­на­га за­бес­пя­чэн­ня ад 24 сту­дзе­ня 2006 го­да гра­ма­дзя­не Бе­ла­ру­сі і гра­ма­дзя­не РФ ма­юць пра­ва вы­браць адзін з двух ва­ры­ян­таў:

1) пен­сію ад Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь і ад Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі. У гэ­тым вы­пад­ку кож­ная дзяр­жа­ва ў ад­па­вед­нас­ці з на­цы­я­наль­ным за­ка­на­даў­ствам пры­зна­чыць і бу­дзе вы­плач­ваць пен­сію за час пра­цы на сва­ёй тэ­ры­то­рыі пас­ля 12 са­ка­ві­ка 1992 го­да. Стаж да 13 са­ка­ві­ка 1992 бу­дзе ўлі­ча­ны дзяр­жа­вай, дзе пра­жы­вае пен­сі­я­нер.

2) пен­сію толь­кі ад дзяр­жа­вы, гра­ма­дзя­на­мі яко­й яны з'яў­ля­юц­ца. Асаб­лі­васць дру­го­га ва­ры­ян­ту ў тым, што гэ­ты вы­бар з'яў­ля­ец­ца кан­чат­ко­вым. Пе­ра­гляд вы­ба­ру мо­жа быць ажыц­цёў­ле­ны ў вы­пад­ку зме­ны асо­бай гра­ма­дзян­ства.

Та­кім чы­нам, ра­сій­ская пен­сія вам мо­жа быць пры­зна­ча­на за пе­ры­яд ра­бо­ты на тэ­ры­то­рыі Ра­сіі з вы­пла­тай уз­но­саў яе ў пе­нсій­ны фонд.

—Ку­ды трэ­ба звяр­тац­ца і якія па­пе­ры па­даць, каб пе­ра­вес­ці пен­сію з Ра­сіі ў Бе­ла­русь?

—Ра­сій­скія пен­сіі вы­плач­ва­юц­ца ў Бе­ла­ру­сі асо­бам, якія па­ста­ян­на пра­жы­ва­юць на яе тэ­ры­то­рыі. Па пы­тан­ні пе­ра­во­ду ра­сій­скай пен­сіі ў Бе­ла­русь не­аб­ход­на звяр­тац­ца з за­явай, да­ку­мен­там, які свед­чыць асо­бу і па­ста­ян­нае пра­жы­ван­не на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі, і пра­цоў­най кніж­кай у ор­ган па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­ро­не па мес­цы жы­хар­ства ў Бе­ла­ру­сі.

—Усё жыц­цё пра­ца­ваў у Ка­зах­ста­не. З мі­ну­ла­га го­да атрым­лі­ваю там пен­сію. Пла­ную пе­ра­ехаць на па­ста­ян­нае жы­хар­ства ў Бе­ла­русь. Якую пен­сію я бу­ду атрым­лі­ваць?

—У вы­пад­ку пе­ра­ез­ду з Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан на па­ста­ян­нае жы­хар­ства ў Рэс­пуб­лі­ку Бе­ла­русь ва­ша пен­сі­я­на­ван­не бу­дзе ажыц­цяў­ляц­ца ў ад­па­вед­нас­ці з За­ко­нам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь «Аб пен­сій­ным за­бес­пя­чэн­ні».

Згод­на з на­зва­ным за­ко­нам па­мер пра­цоў­най пен­сіі за­ле­жыць ад пра­цяг­лас­ці ста­жу пра­цы і ве­лі­чы­ні за­роб­ку. У стаж за­ліч­ва­ец­ца час пра­цы на тэ­ры­то­рыі СССР да 1 сту­дзе­ня 1992 го­да. Пе­ры­я­ды пра­цы на тэ­ры­то­рыі Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан, што пра­хо­дзі­лі з 1 сту­дзе­ня 1992‑га па 1 сту­дзе­ня 1998 го­да, за­ліч­ва­юц­ца ў стаж пры ўмо­ве вы­пла­ты ўз­но­саў на дзяр­жаў­нае са­цы­яль­нае (пен­сій­нае) стра­ха­ван­не. Пе­ры­я­ды пра­цы ў Ка­зах­ста­не пас­ля 1 сту­дзе­ня 1998 го­да ў стаж пры пры­зна­чэн­ні пен­сіі ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь не за­ліч­ва­юц­ца.

Пры пры­зна­чэн­ні пен­сіі ў 2014 го­дзе за­ро­бак вы­зна­ча­ец­ца за лю­быя 20 га­доў за­пар з апош­ніх 30 га­доў пра­цы і ін­шай дзей­нас­ці, што за­ліч­ва­ец­ца ў стаж. Што­год гэ­тыя пе­ры­я­ды па­вя­ліч­ва­юц­ца на 1 год. Пры гэ­тым за­ра­бот­ная пла­та за пра­цу за ме­жа­мі Бе­ла­ру­сі пас­ля 1 сту­дзе­ня 1992 го­да не ўліч­ва­ец­ца.

З улі­кам за­ка­на­даў­ства, якое дзей­ні­чае ця­пер, рэ­ка­мен­ду­ем вам да пе­ра­ез­ду ў Бе­ла­русь за­па­тра­ба­ваць да­вед­кі аб за­роб­ку за пе­ры­я­ды ва­шай пра­цы да 1 сту­дзе­ня 1992 го­да і да­вед­кі аб пра­цы з вы­пла­тай уз­но­саў на дзяр­жаў­нае са­цы­яль­нае стра­ха­ван­не да 1 сту­дзе­ня 1998 го­да.

—Праз ме­сяц мне спаў­ня­ец­ца 60 га­доў. Хто бу­дзе аплач­ваць мне пен­сію за стаж пра­цы ў Лат­віі з 1980 па 2010 год?

—Па­між Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь і Лат­вій­скай Рэс­пуб­лі­кай 29 лю­та­га 2008 го­да за­клю­ча­ны Да­га­вор аб су­пра­цоў­ніц­тве ў га­лі­не са­цы­яль­на­га за­бес­пя­чэн­ня. З улі­кам па­ла­жэн­няў гэ­та­га да­га­во­ра пы­тан­не аб пры­зна­чэн­ні вам пен­сіі за пе­ры­я­ды ва­шай пра­цы на тэ­ры­то­рыі Лат­віі, у тым лі­ку да рас­па­ду СССР, бу­дзе раз­гля­дац­ца Лат­вій­скай Рэс­пуб­лі­кай у ад­па­вед­нас­ці з яе на­цы­я­наль­ным за­ка­на­даў­ствам.

—Я гра­ма­дзя­нін Літ­вы, пра­жы­ваю ў Бе­ла­ру­сі. У 2012 го­дзе мне бы­ла пры­зна­ча­на бе­ла­рус­кая пен­сія, у тым лі­ку за пра­цу ў Літ­ве ў пе­ры­яд з 1975 па 1987 год. Пла­ную вяр­нуц­ца на жы­хар­ства ў Літ­ву. Ці бу­дзе мне Літ­ва пла­ціць пен­сію за на­зва­ны стаж пра­цы ў СССР?

—Ар­ты­ку­лам 5 Да­га­во­ра па­між Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь і Лі­тоў­скай Рэс­пуб­лі­кай аб са­цы­яль­ным за­бес­пя­чэн­ні ад 4 лю­та­га 1999 го­да пра­ду­гле­джа­ны экс­парт пен­сій. Пе­ра­гляд пен­сій па нор­мах на­зва­на­га да­га­во­ра ў вы­пад­ку пе­ра­ся­лен­ня пен­сі­я­не­ра з тэ­ры­то­рыі ад­ной дзяр­жа­вы на тэ­ры­то­рыю дру­гой не ро­біц­ца. Та­му ў вы­пад­ку ва­ша­га пе­ра­ся­лен­ня на па­ста­ян­нае жы­хар­ства ў Літ­ву вам бу­дзе вы­плач­вац­ца бе­ла­рус­кая пен­сія праз Фонд са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны Бе­ла­ру­сі.

—Ад­пра­ца­ва­ла ў Бе­ла­ру­сі 17 га­доў. Ця­пер па­ста­ян­на пра­жы­ваю ў Гер­ма­ніі. Ці мо­жа мне быць пры­зна­ча­на пен­сія Рэс­пуб­лі­кай Бе­ла­русь за пе­ры­я­ды ма­ёй пра­цы?

—Пен­сій­нае за­бес­пя­чэн­не гра­ма­дзян у Бе­ла­ру­сі ажыц­цяў­ля­ец­ца пры ўмо­ве па­ста­ян­на­га пра­жы­ван­ня на яе тэ­ры­то­рыі. Ін­шыя пра­ві­лы (у тым лі­ку тыя, што пра­ду­гледж­ва­юць экс­парт пен­сій) мо­гуць быць вы­зна­ча­ны ў між­на­род­ным да­га­во­ры. З Гер­ма­ні­яй да­га­вор у га­лі­не пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня ад­сут­ні­чае. Та­кім чы­нам, пад­стаў для пры­зна­чэн­ня вам пен­сіі ў Бе­ла­ру­сі ня­ма.

—Ці бу­дзе на­ліч­вац­ца пен­сія ў Бе­ла­ру­сі за га­ды пра­цы ва Укра­і­не?

—Згод­на з за­ка­на­даў­ствам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, пры вы­лі­чэн­ні пен­сіі ўліч­ва­ец­ца час пра­цы ва Укра­і­не за пе­ры­я­ды да 1 лі­пе­ня 1998 го­да. Пры гэ­тым за пе­ры­яд з 1 сту­дзе­ня 1992 го­да па 1 лі­пе­ня 1998 го­да — пры ўмо­ве вы­пла­ты стра­ха­вых уз­но­саў у пен­сій­ны фонд Укра­і­ны. Пе­ры­я­ды пра­цы на тэ­ры­то­рыі Укра­і­ны пас­ля 1 лі­пе­ня 1998 го­да пры вы­лі­чэн­ні пен­сіі ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь не ўліч­ва­юц­ца.

—Гра­ма­дзя­нін Бе­ла­ру­сі пра­цуе ў ра­сій­скай кам­па­ніі з 01.01.2012 го­да па ця­пе­раш­ні час. Пра­ца­даў­ца вы­плач­вае за яго стра­ха­выя ўнёс­кі ў пен­сій­ны фонд Ра­сіі. Ці бу­дзе за­лі­ча­ны гэ­ты пе­ры­яд пра­цы ў пра­цоў­ны стаж пры афарм­лен­ні пен­сіі па ўзрос­це ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь?

—За пе­ры­я­ды ра­бо­ты з вы­пла­тай стра­ха­вых уз­но­саў у пен­сій­ны фонд Ра­сіі пен­сію бу­дзе пры­зна­чаць і вы­плач­ваць Ра­сій­ская Фе­дэ­ра­цыя.

—Як вы­плач­ва­ец­ца пен­сія бе­ла­рус­ка­му пен­сі­я­не­ру пры пе­ра­ез­дзе на па­ста­ян­нае мес­ца жы­хар­ства ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю? Пен­сія пры­зна­ча­на за пе­ры­яд ра­бо­ты з ве­рас­ня 1975 па кра­са­вік 2013 го­да.

—Ка­лі ўся пра­ца пра­ця­ка­ла толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, то ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю экс­пар­ту­ец­ца пен­сія за ўвесь стаж аль­бо пен­сія за стаж з 13 са­ка­ві­ка 1992 го­да. У дру­гім ва­ры­ян­це пен­сію за стаж да 13 са­ка­ві­ка 1992 го­дзе бу­дзе вы­плач­ваць Ра­сій­ская Фе­дэ­ра­цыя.

Пад­рых­та­ва­ла Свят­ла­на Бусь­ко.

 

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.