Вы тут

На кітайскай, вобразна


Рэс­пуб­лі­кан­скі кон­курс мас­тац­ка­га чы­тан­ня на кі­тай­скай мо­ве ўпер­шы­ню прой­дзе ў БДУ. Яго ар­га­ні­за­та­рам вы­сту­пі­лі ка­фед­ра кі­тай­скай фі­ла­ло­гіі БДУ і Па­соль­ства Кі­тай­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі ў Бе­ла­ру­сі. Удзель­ні­ка­мі твор­чых спа­бор­ніц­тваў мо­гуць стаць сту­дэн­ты лю­бых ВНУ.

Чы­таль­ні­кам трэ­ба бу­дзе пра­дэк­ла­ма­ваць кла­січ­ныя мас­тац­кія тво­ры або тво­ры ўлас­на­га са­чы­нен­ня. У рас­па­ра­джэн­ні кан­кур­сан­таў бу­дуць ад дзвюх да пя­ці хві­лін. За гэ­ты час ім да­вя­дзец­ца пра­дэ­ман­стра­ваць май­стэр­ства вы­раз­на­га чы­тан­ня, а так­са­ма ак­цёр­скія і ара­тар­скія здоль­нас­ці. Вы­ступ­лен­не мо­жа су­пра­ва­джац­ца аў­ды­ё­ві­зу­аль­ны­мі ма­тэ­ры­я­ла­мі.

За­яў­кі на кон­курс пры­ма­юц­ца да 15 ліс­та­па­да — на элект­рон­ны ад­рас phyl@bsu.by і khmelnіckіNN@bsu.by. Са­мо ме­ра­пры­ем­ства ад­бу­дзец­ца 25 ліс­та­па­да на фі­ла­ла­гіч­ным фа­куль­тэ­це БДУ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Тэатр

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Барыс Цяцёркін: Я аднолькава ўлюбёны і ў тэатр, і ў кіно

Артыст Купалаўскага тэатра —  пра дзяцінства, шлях да сцэны і вывучэнне беларускай мовы.

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Блізнятаў надыходзіць тыдзень сур’ёзных змен у асабістым жыцці.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.