Вы тут

Інтэрактыў на свежым паветры


З 25 каст­рыч­ні­ка па 2 ліс­та­па­да Цэнт­раль­ны ба­та­ніч­ны сад НАН Бе­ла­ру­сі і ін­тэр­нэт-пра­ект Свя­та.by за­пра­ша­юць са­мых вя­сё­лых, сме­лых, ак­тыў­ных і да­пыт­лі­вых школь­ні­каў і іх баць­коў у Ба­та­ніч­ны сад.

На пра­ця­гу асен­ніх ка­ні­кул — цэ­лых 9 дзён за­пар — кож­ны ах­вот­ны змо­жа па­гру­зіц­ца ў ат­мас­фе­ру каз­кі, лю­бі­ма­га мульт­філь­ма, філь­ма і на­ват се­ры­я­ла. Па­пя­луш­ка, Ча­ла­век-Па­вук, Бэт­мэн, Су­пер­мен, Га­ры По­тэр, Бе­ла­снеж­ка, ге­роі Зор­ных вой­наў — з усі­мі імі мож­на бу­дзе су­стрэц­ца ў Ба­та­ніч­ным са­дзе.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.