Вы тут

Мабільнік — прычына залішняй вагі?


Ву­чо­ныя з уні­вер­сі­тэ­та Гра­на­ды (Іс­па­нія) вы­свет­лі­лі, што звыч­ка за­ра­джаць элект­рон­ныя ўстрой­ствы ноч­чу па­блі­зу ад спаль­на­га мес­ца мо­жа пры­вес­ці да на­бо­ру ліш­няй ва­гі.

Цьмя­нае свят­ло ін­ды­ка­та­раў на за­рад­ных устрой­ствах, так­са­ма як і пра­цу­ю­чы тэ­ле­ві­зар або кам­п'ю­тар, вель­мі не­га­тыў­на ўплы­ва­юць на вы­пра­цоў­ку ў ар­га­ніз­ме ме­ла­та­ні­ну. Ме­ла­та­нін (ён жа гар­мон сну) спры­яе эфек­тыў­на­му пе­ра­ўтва­рэн­ню ў ар­га­ніз­ме спа­жы­ва­е­май ежы і вад­ка­сці ў энер­гію. Та­кім чы­нам, звыч­ка спаць пры пра­цу­ю­чым тэ­ле­ві­за­ры або кам­п'ю­та­ры і за­ра­джаць га­джэ­ты по­бач з лож­кам па­вы­шае ры­зы­ку на­браць ліш­нюю ва­гу і на­ват за­хва­рэць на дыя­бет.

На­ву­коў­цы рэ­ка­мен­ду­юць спаць у поў­най цем­ры, каб ні­што не пе­ра­шка­джа­ла вы­пра­цоў­цы ме­ла­та­ні­ну.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

Праўда і міфы аб паўфабрыкатах

У Год якасці мы задалі навукоўцам нязручныя пытанні аб тым, што «ўнутры» магазіннай пельмешкі або катлеткі.