Вы тут

Урокі... пад «наглядам» паліцэйскіх


Су­пра­цоў­ні­кі па­лі­цыі Стак­голь­ма да­па­маг­лі школь­ні­ку зра­біць хат­няе за­дан­не, па­ве­дам­ляе The Local.

11-га­до­вы хлоп­чык быў до­ма адзін, ка­лі па­чуў па­да­зро­ныя гу­кі. На­па­ло­ха­нае дзі­ця па­тэ­ле­фа­на­ва­ла ў па­лі­цыю. Па­лі­цэй­скія, якія пры­бы­лі па вы­клі­ку, пра­ве­ры­лі жыл­лё і не знай­шлі там ні зла­чын­цаў, ні сля­доў уз­ло­му.

Ад­нак дзі­ця ўсё роў­на вы­гля­да­ла за­сму­ча­ным. Вы­свет­лі­ла­ся, што хлоп­чык не вы­ка­наў хат­няе за­дан­не па ма­тэ­ма­ты­цы. Па­лі­цэй­скія вы­ра­шы­лі да­па­маг­чы школь­ні­ку з уро­ка­мі, пра што і ад­ра­пар­та­ва­лі на сва­ёй ста­рон­цы ў Twіtter.

Так­са­ма су­пра­цоў­ні­кі па­лі­цыі па­хва­лі­лі хлоп­чы­ка за піль­насць. «На­ват ка­лі гэ­та быў не зла­чын­ца, то хлоп­чык усё роў­на па­сту­піў пра­віль­на», — за­явіў па­лі­цэй­скі Вік­тор Адо­лфсан.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад вады да бяды — адзін крок

Ад вады да бяды — адзін крок

На вадаёмах краіны тонуць людзі. Што важна ведаць, каб не папоўніць спіс ахвяр?

Грамадства

Відавочца Перамогі

Відавочца Перамогі

Ваенныя вярсты сяржанта Андрэйчыкава.

Здароўе

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У Беларусі дапоўняць нацыянальны каляндар прышчэпак

У ім з’явіцца і прышчэпка супраць раку шыйкі маткі.

Адукацыя

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

Беларуская мадэль дашкольнай адукацыі: якасць, даступнасць, адказнасць

У нашай краіне амаль 90 працэнтаў дзяцей ад года да шасці атрымліваюць дашкольную адукацыю.